Zuta knjiga 2017
IZDANJA

FIDIC Žuta knjiga–Uslovi ugovaranja za postrojenje i projektovanje–izgradnju 2. Izdanje (2017.) dvojezično

8,000.00 RSD + PDV

OPIS IZDANJA

Ovo drugo izdanje, FIDIC Žute knjige 2017., Uslova za ugovaranje Postrojenja i projektovanje-izgradnju objavila je Međunarodna federacija inženjera konsultanata (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC) kao ažuriranu verziju FIDIC Uslova za ugovaranje Postrojenja i projektovanje-izgradnju (Žuta knjiga), prvo izdanje.

Zajedno sa FIDIC Crvenom knjigom iz 1999. (Uslovi ugovaranja za građevinske radove) i FIDIC Srebrnom knjigom iz 1999. (Uslovi ugovaranja projekata „ključ u ruke”), FIDIC Žuta knjiga iz 1999. je u širokoj upotrebi gotovo dve decenije. Posebno je dobila priznanje, između ostalog, i zbog principa ravnomerne podele rizika između Naručioca i Izvođača u projektima u kojima Izvođač projektuje i izvodi radove, i može da obezbedi postrojenje, u skladu sa zahtevima Naručioca, uključujući bilo koju kombinaciju građevinskih, mašinskih, električnih i/ili drugih radova na izgradnji.

Ovo drugo izdanje FIDIC-ove Žute knjige 2017. nastavlja da koristi FIDIC-ove osnovne principe ravnomerne podele rizika, istovremeno nastojeći da ih nadogradi ogromnim iskustvima stečenim tokom njihove primene u proteklih 18 godina. Primera radi, ovo izdanje pruža:

1) detaljnije i jasnije zahteve u pogledu obaveštenja i druge vrste komunikacija;
2) odredbe koje predviđaju jednak tretman klejmova Naručilaca i Izvođač, odvojeno od sporova;
3) mehanizme za izbegavanje sporova; i
4) detaljne odredbe za upravljanje kvalitetom i verifikaciju ispunjenosti ugovornih obaveza izvođača

Ovi Uslovi ugovaranja za Postrojenja i projektovanje-izgradnju obuhvataju uslove koji se najverovatnije mogu primeniti na većinu takvih ugovora. Osnovne informacije koje su specifične za svaki pojedinačni ugovor moraju se uneti u Posebne uslove, Deo A – Ugovorni podaci. Pored toga, uzeto je u obzir da mnogi Naručioci, posebno državne agencije, mogu da zahtevaju posebne uslove ugovora ili određene postupke koji se razlikuju od onih predviđenih Opštim uslovima. Takve uslove treba uneti u Deo B – Specijalne odredbe
Treba napomenuti da su Opšti uslovi i Posebni uslovi (Deo A – Ugovorni podaci i Deo B – Specijalne odredbe) sastavni deo Uslova Ugovora.

Kao pomoć Naručiocima u pripremi tenderske dokumentacije i u izradi Posebnih uslova ugovora za određene ugovore, ova publikacija sadrži Napomene o pripremi tenderske dokumentacije i Napomene o pripremi Specijalnih odredbi, koje daju važne savete sastavljačima ugovorne dokumentacije, posebno Zahteva Naručioca i Specijalnih odredbi. Pri sastavljanju Specijalnih odredbi, ako je potrebno da se klauzule u Opštim uslovima zamene ili dopune, pre nego što se unese bilo koji primer formulacije, Naručiocima se savetuje da potraže pravni i inženjerski savet kako bi se izbegle nejasnoće i obezbedila celovitost i doslednost sa ostalim odredbama ugovora.

Na početku ove publikacije nalazi se niz dijagrama toka, koji u vizuelnom formatu prikazuju uobičajeni redosled aktivnosti karakterističnih za FIDIC model ugovora za Postrojenja i projektovanje-izgradnju. Dijagrami su isključivo ilustrativni i ne mogu se uzimati u obzir za potrebe tumačenja Uslova Ugovora.

Ova publikacija takođe sadrži nekoliko modela obrazaca, koji treba da pomognu obema Stranama da shvate zahteve trećih lica, poput izdavalaca sredstava obezbeđenja i garancija. Sastavljačima ugovornih dokumenata skreće se pažnja da da su Opšti uslovi svih FIDIC ugovora zaštićeni autorskim pravima i žigom i ne mogu se menjati bez posebne pisane saglasnosti, obično u obliku dozvole FIDIC-a za izmenu i dopunu. Ako sastavljači žele da izmene odredbe iz Opštih uslova, to mogu da učine u Delu B Posebnih uslova – Specijalne odredbe, kao što je gore pomenuto, a ne unošenjem izmena u Opšte uslove.

FIDIC smatra da verzija na engleskom jeziku predstavlja zvaničan i verodostojan tekst.

Pogledajte i ostala ACES izdanja FIDIC knjiga:

 

* Cena je izražena u EUR-ima.

Obračunava se dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan izdavanja profakture.

Plaćanje se vrši avansno.

ACES je PDV obveznik, te se obračunava 10% PDV – a.

Troškovi transporta nisu uključeni u cenu.

Troškovi carine za datu zemlju nisu uračunati u cenu.

Porudžbenica

Molimo Vas popunite formu ispod kako biste naručili Vaše izdanje!

1
Firma
2
Dostava
3
Izdanja
Odaberite izdanja:

Žuta knjiga 2017 SR/EN

Crvena knjiga 2017 SR/EN

Bela knjiga 2017 SR/EN

Žuta knjiga 1999 SR/EN

Crvena knjiga 1999 SR/EN

Zelena knjiga 1999 SR/EN

Bela knjiga 2006 SR/EN

MDB Harmonizovano izdanje (Pink knjiga) 2010 SR/EN

Narandžasta knjiga 2008 SR/EN

Žuta knjiga za elektro i mašinske radove 1987 SR/EN

Priručnik za medijatore u građevinarstvu SR

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.