Crvena knjiga 2017
IZDANJA

Crvena knjiga–Uslovi ugovora o izgradnji 2. Izdanje (2017.) dvojezično–na srpskom/engleskom

8,000.00 RSD + PDV

OPIS IZDANJA

Ovo drugo izdanje Uslova ugovora o izgradnji objavila je Međunarodna federacija inženjera konsultanata (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils -FIDIC) kao ažuriranu verziju FIDIC Uslova ugovora o izgradnji (Crvena knjiga), prvo izdanje.

Zajedno sa FIDIC Žutom knjigom iz 1999. (Uslovi za ugovaranje postrojenja i projektovanje-izgradnju) i FIDIC Srebrnom knjigom iz 1999. (Uslovi ugovaranja projekata “ključ u ruke”), FIDIC Crvena knjiga iz 1999. je u širokoj upotrebi gotovo dve decenije. Posebno je dobila priznanje, između ostalog, i zbog principa ravnomerne podele rizika između Naručioca i Izvođača u projektima u kojima Izvođač izvodi radove u skladu sa projektom koji je dobio od Naručioca. Međutim, radovi mogu obuhvatati neke elemente građevinskih, mašinskih, električnih i/ili drugih radova koje je projektovao Izvođač.

Ovo drugo izdanje FIDIC-ove Crvene knjige nastavlja da koristi FIDIC-ove osnovne principe ravnomerne podele rizika, istovremeno nastojeći da ih nadogradi ogromnim iskustvima stečenim tokom njihove primene u proteklih 18 godina. Primera radi, ovo izdanje pruža:

1) detaljnije i jasnije zahteve u pogledu obaveštenja i druge vrste komunikacija;
2) odredbe koje predviđaju jednak tretman klejmova Naručilaca i Izvođača, odvojeno od sporova;
3) mehanizme za izbegavanje sporova; i
4) detaljne odredbe za upravljanje kvalitetom i verifikaciju ispunjenosti ugovornih obaveza izvođača

Ovi Uslovi ugovaranja za građevinske radove obuhvataju uslove koji se najverovatnije mogu primeniti na većinu takvih ugovora. Osnovne informacije koje su specifične za svaki pojedinačni ugovor moraju se uneti u Posebne uslove, Deo A – Ugovorni podaci.

Pored toga, uzeto je u obzir da mnogi Naručioci, posebno državne agencije, mogu da zahtevaju posebne uslove ugovora ili određene postupke koji se razlikuju od onih predviđenih Opštim uslovima. Takve uslove treba uneti u Deo B – Specijalne odredbe Treba napomenuti da su Opšti uslovi i Posebni uslovi (Deo A – Ugovorni podaci i Deo B – Specijalne odredbe) sastavni deo Uslova Ugovora.

Kao pomoć Naručiocima u pripremi tenderske dokumentacije i u izradi Posebnih uslova ugovora za određene ugovore, ova publikacija sadrži Napomene o pripremi tenderske dokumentacije i Napomene o pripremi Specijalnih odredbi, koje daju važne savete sastavljačima ugovorne dokumentacije, posebno Specifikacije I Spcecijalne odredbe. Pri sastavljanju Specijalnih odredbi, ako je potrebno da se klauzule u Opštim uslovima zamene ili dopune, pre nego što se unese bilo koji primer formulacije, Naručiocima se savetuje da potraže pravni i inženjerski savet kako bi se izbegle nejasnoće i obezbedila celovitost i doslednost sa ostalim odredbama ugovora.

* Cena je izražena u EUR-ima.

Obračunava se dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan izdavanja profakture.

Plaćanje se vrši avansno.

ACES je PDV obveznik, te se obračunava 10% PDV – a.

Troškovi transporta nisu uključeni u cenu.

Troškovi carine za datu zemlju nisu uračunati u cenu.

Porudžbenica

Molimo Vas popunite formu ispod kako biste naručili Vaše izdanje!

1
Firma
2
Dostava
3
Izdanja
Odaberite izdanja:

Komplet svih izdanja

Žuta knjiga – Uslovi ugovaranja za postrojenje i projektovanje – izgradnju 2. Izdanje (2017.) dvojezično

Crvena knjiga – Uslovi ugovora o izgradnji 2. Izdanje (2017.) dvojezično – na srpskom/engleskom

Bela knjiga – Model ugovora o pružanju usluga između Naručioca i Konsultanta 2. Izdanje (2017.) dvojezično – na srpskom/engleskom

Žuta knjiga – Uslovi ugovaranja za postrojenja i projektovanje-izgradnju 2. izdanje (2017.)

Priručnik za medijatore u građevinarstvu

Uslovi ugovora o građenju MDB harmonizovano izdanje

Crvena knjiga – Uslovi ugovaranja za građevinske radove

Žuta knjiga (nova) – Uslovi ugovaranja za postrojenja i projektovanje-izgradnju

Narandžasta knjiga – Uslovi ugovaranja po sistemu „Ključ u ruke“

Žuta knjiga (stara) – Uslovi ugovora za elektro i mašinske radove

Zelena knjiga – Kratka forma ugovora

Bela knjiga – Model ugovora između klijenta i konsultanta