Pravila CDRC za pružanje ekspertske analize i podrške

1. Sledeća Pravila za postupak pružanja ekspertske analize (u daljem tekstu: „Pravila“) donosi Centar za rešavanje sporova u oblasti građevinarstva (u daljem tekstu: „CDRC“), kao poseban organ uprave Udruženja inženjera konsultanata Srbije (u daljem tekstu: „ACES“).

2. Pravila predviđaju imenovanje jednog ili nekoliko neutralnih trećih lica, koja će nastupati kao veštaci i pružiti pomoć stranama u rešavanju sporova.

3. Strane se mogu dogovoriti o izmeni bilo koje odredbe ovih Pravila. Međutim, CDRC može da odluči da ne sprovede postupak pružanja ekspertske analize po izmenjenim Pravilima, ukoliko smatra da takva izmena nije u skladu s prirodom, razumno sprovodivim mehanizmima i/ili ciljevima Pravila.

4. Strane se moraju oslanjati isključivo na sopstvene veštine i procene prilikom korišćenja ovog dokumenta. Ni CDRC, ni bilo koji drugi saradnik ne preuzimaju odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu usled greške ili propusta, bez obzira na to da li je ta greška, odnosno propust, posledica nemara ili nekog drugog uzroka. Svaka takva  odgovornost je izričito isključena.

5. Pravila su objavljena na engleskom i na srpskom jeziku. Engleska verzija Pravila je originalni tekst.

6. Najnovija izdanja Pravila dostupna su na [uneti web stranicu].

7. CDRC je jedini organ ovlašćen za vođenje postupaka pružanja ekspertske analize po ovim Pravilima.

Pravilo 1
Primena

1.1. Sledeća Pravila mogu se uneti u bilo koji Ugovor upućivanjem na „Pravila CDRC za postupak pružanja ekspertske analize”, a taj termin će
označavati, u vezi sa bilo kojim pružanjem ekspertske analize, najnovije izdanje ovog dokumenta na datum Zahteva.

Pravilo 2
Definicije i tumačenja

2.1. U ovim Pravilima:

2.1.1. Postupak pružanja ekspertske analize ima značenje koje je ovom pojmu dodeljeno u Uvodnim napomenama ovih Pravila;

2.1.2. Lista eksperata CDRC označava listu eksperata koju priprema i periodično ažurira ACES, a koja sadrži spisak eksperata koji mogu biti imenovani u skladu sa ovim Pravilima;

2.1.3. Ugovor označava bilo koji ugovor vezan za oblast građevinarstva (uključujući, bez ograničenja, ugovore o radovima, uslugama i nabavci);

2.1.4. Dan označava kalendarski dan;

2.1.5. Spor označava spor(ove) ili nesaglasnost(i) između Strana, u vezi sa Ugovorom, koji su upućeni Ekspertu (ili Ekspertima) radi pružanja pomoći u rešavanju sporova u skladu s ovim Pravilima;

2.1.6. Ekspert ima značenje koje je ovom pojmu dodeljeno u Uvodnim napomenama ovih Pravila i označava lice koje ispunjava uslove i koje je imenovano u skladu sa delom C [Ekspert] ovih Pravila;

2.1.7. Sporazum o postupku pružanja ekspertske analize označava Sporazum o sprovođenju postupka pružanja ekspertske analize, kako je navedeno u Pravilu 7 [Sporazum o postupku pružanja ekspertske analize] koji je dat kao Prilog 3 [Sporazum o sprovođenju postupka pružanja ekspertske analize] ovih Pravila;

2.1.8. Datum početka postupka pružanja ekspertske analize označava dan potpisivanja Sporazuma o postupku pružanja ekspertske analize, kako je navedeno u Pravilu 7.4 [Sporazum o postupku pružanja ekspertske analize];

2.1.9. Postupak pružanja ekspertske analize označava postupak pružanja ekspertske analize koji vodi CDRC, u skladu sa ovim Pravilima;

2.1.10. Okvirni plan postupka pružanja ekspertske analize označava pisani dokument koji sadrži sve informacije bitne za nesmetano sprovođenje postupka pružanja ekspertske analize, a koji je pripremio Ekspert u skladu s Pravilom 17 [Okvirni plan postupka pružanja ekspertske analize];

2.1.11. Datum okončanja postupka pružanja ekspertske analize označava datum slanja Izveštaja Eksperta shodno Pravilu 24.3 [Dostavljanje Izveštaja Eksperta];

2.1.12. Izveštaj Eksperta označava pisani dokument koji sadrži nalaze i zaključke Eksperta sačinjene u skladu s Delom E [Izveštaj Eksperta] ovih Pravila;

2.1.13. Nominovani Ekspert označava Eksperta koga je Strana koja upućuje predložila CDRC za odobrenje u skladu sa Pravilom 10 [Nominovanje Eksperta];

2.1.14. Strane označava svaku stranu koja učestvuje u postupku pružanja ekspertske analize;

2.1.15. Strana koja upućuje označava Stranu ili Strane (u zavisnosti od slučaja), koja upućuje spor CDRC na postupak pružanja ekspertske analize u skladu sa Pravilom 4.1 [Obraćanje Centru];

2.1.16. Zahtev označava zahtev za vođenje postupka pružanja ekspertske analize koji je Strana koja upućuje podnela CDRC u skladu sa Pravilom 4
[Obraćanje Centru]; i

2.1.17. Potvrda o prijemu zahteva označava potvrdu CDRC o prijemu zahteva, izdatu u skladu s Pravilom 5 [Potvrda o prijemu Zahteva].

2.2. Ako kontekst ne nalaže drugačije, u ovim Pravilima:

2.2.1. naslovi pravila, delova, odeljaka, klauzula, primera klauzula i priloga dati su radi praktičnosti i ne utiču na tumačenje ovih Pravila;

2.2.2. prilozi čine sastavni deo ovih Pravila; i

2.2.3. upotreba bilo kojeg roda obuhvata ostale rodove, a upotreba množine obuhvata upotrebu jednine i obrnuto, ako kontekst ne nalaže drugačije.

 

Pravilo 3
Sukobi

3.1. U slučaju sukoba između ovih Pravila i Ugovora, merodavna su ova Pravila, ako se Strane izričito ne dogovore drugačije.

Pravilo 4
Obraćanje Centru

4.1. Svaki Zahtev za vođenje postupka pružanja ekspertske analize podnosi se direktno CDRC.

4.2. Zahtev obavezno mora da sadrži:

1. ime(na) i prezime(na), adrese i druge kontakt podatke Strane koja upućuje ili Strana koje upućuju, u zavisnosti od slučaja;
2. ime(na) i prezime(na), adrese i druge kontakt podatke drugih ili druge Strane u Ugovoru;
3. opis Spora, uključujući, ako je moguće, procenu vrednosti;
4. detaljan opis posla koji će obaviti Ekspert ili Eksperti, u zavisnosti od slučaja;
5. željeni vremenski okvir za završetak postupka pružanja ekspertske analize u skladu sa ovim Pravilima; i
6. svaki sporazum o jeziku (jezicima) postupka pružanja ekspertske analize ili, u odsustvu istog, predlog u vezi sa jezikom ili jezicima.

Gde je to moguće, zahtev takođe treba da sadrži:

1. ovlašćenje za obaveštavanje druge ugovorne Strane u skladu sa Pravilom 6 [Obaveštavanje drugih strana ili Strane] u nastavku;
2. puno ime, adresu i druge kontakt podatke Eksperta nominovanog za potvrdu od strane CDRC u skladu sa Pravilom 10 [Nominovanje Eksperta] u nastavku ili zahtevati od CDRC da imenuje Eksperta sa liste Eksperta CDRC;
3. detaljan opis profesionalnih kvalifikacija (uključujući, ali ne ograničavajući se na obrazovanje, kvalifikacije, stručnu specijalizaciju, znanje stranih jezika i profesionalno iskustvo) poželjnih za Eksperta
koga CDRC treba da imenuje u skladu sa Pravilom 11 [Imenovanje Eksperta];
4. svaki dogovor u vezi sa mestom bilo kog fizičkog sastanka između Eksperta i Strane (Strana) ili, u nedostatku istog, bilo koji predlog u vezi sa predmetnim mestom;
5. predlog da se svi sastanci između Eksperta i Strane (Strana) održavaju onlajn; 
6. pisani sporazum između Strana o obavezujućem karakteru Izveštaja Eksperta; i/ili
7. kopiju odredbe o adjudikaciji iz Ugovora koja se odnosi na postupak pružanja ekspertske analize.

4.3. Zahtev može biti podnet na bilo kom jeziku. Ukoliko je Zahtev predat na jeziku koji nije srpski ili engleski, uz Zahtev se prilaže odgovarajući prevod na srpski ili engleski jezik.

4.4. Zahtev može da se dostavi CDRC elektronskom poštom. Izuzetno, u određenim slučajevima i pod uslovom da Zahtev ne sadrži elektronski potpis, CDRC će imati diskreciono pravo da zatraži od Strane koja upućuje da dostavi štampani primerak Zahteva.

4.5. Pre slanja Zahteva, Strana koja upućuje dužna je da plati naknadu za podnošenje prijave, koja je navedena u Prilogu br. 1 [Naknade i troškovi
postupka pružanja ekspertske analize] ovih Pravila, koja se ne refundira. Strana koja upućuje dostaviće CDRC centru dokaz o uplati naknade za podnošenje prijave, zajedno sa Zahtevom.

 

Pravilo 5
Potvrda o prijemu Zahteva

5.1. CDRC će potvrditi prijem Zahteva Strani koja upućuje, tako što će potvrditi da ispunjava uslove predviđene Pravilom 4 [Obraćanje Centru], kao i da je nepovratna naknada propisno primljena, u roku od 5 (pet) Dana od prijema Zahteva.

Smatraće se da je CDRC primio Zahtev shodno Pravilu 35 [Komunikacije] u nastavku.

5.2. CDRC može da zatraži od Strane koja upućuje da ponovo podnese Zahtev, ako nedostaju određene informacije iz Pravila 4 [Obraćanje Centru].

Zahtev se neće smatrati primljenim ako ne sadrži sve obavezne informacije u skladu sa prvim stavom Pravila 4.2 [Obraćanje Centru].

 

Pravilo 6
Obaveštavanje drugih strana ili Strane

6.1. Strana koja upućuje, koja namerava da pozove druge ugovorne Strane da učestvuju u postupcima pružanja ekspertske analize, izričito će u Zahtevu dati ovlašćenje CDRC da prosledi Zahtev drugim Stranama.

U slučaju iz prethodnog stava, CDRC će proslediti Zahtev drugoj Strani ili Stranama u roku od 5 (pet) Dana od dana prijema Zahteva.

Druga Strana ili Strane mogu dati svoje komentare na Obaveštenje o upućivanju u roku od 10 (deset) Dana od datuma prijema Zahteva.

6.2. Neučestvovanje bilo koje Strane u postupku pružanja ekspertske analize ne utiče na pravo Eksperta da donese zaključke i preda Izveštaj
Eksperta u skladu sa ovim Pravilima.

 

Pravilo 7
Sporazum o postupku pružanja ekspertske analize

7.1. Vođenje postupka pružanja ekspertske analize vrši se u skladu sa Sporazumom o postupku pružanja ekspertske analize.

Sporazum o postupku pružanja ekspertske analize potpisuju Strana (ili Strane) i Ekspert u roku od 7 (sedam) Dana od potvrđivanja Nominovanog Eksperta u skladu sa Pravilom 10 [Nominovanje Eksperta] ili imenovanja Eksperta u skladu sa Pravilom 11 [Imenovanje Eksperta].

Potpisivanje Sporazuma o postupku pružanja ekspertske analize uslovljeno je prethodnim pribavljanjem pisane izjave o dostupnosti, nepristrasnosti i nezavisnosti od Eksperta, kako je navedeno u Pravilu 12 [Izjava o dostupnosti, nepristrasnosti i nezavisnosti] u nastavku.

7.2. Ako se strane i Ekspert izričito ne dogovore drugačije, Sporazum o postupku pružanja ekspertske analize potpisuje se u obliku datom u Prilogu br. 3 [Sporazum o sprovođenju postupka pružanja ekspertske analize] ovih Pravila.

7.3. Način obračuna naknada i troškova Eksperta izričito će biti naveden u Sporazumu o postupku pružanja ekspertske analize, kako je navedeno u
Pravilu 32 [Troškovi Eksperta].

7.4. Datum početka postupka pružanja ekspertske analize je dan potpisivanja Sporazuma o postupku pružanja ekspertske analize.

 

Pravilo 8
Otkrivanje dokumenata i/ili informacija

8.1. Pristajući na primenu Pravila, Strana koja upućuje, kao i sve druge Strane koje učestvuju u postupku pružanja ekspertske analize, pružiće Ekspertu sva potrebna sredstva za vođenje postupka pružanja ekspertske analize, a posebno će mu staviti na raspolaganje sve dokumente, za koje Ekspert može da smatra da su potrebni; takođe, odobriće Ekspertu slobodan pristup bilo kom mestu koje Ekspert mora da obiđe radi propisnog završetka postupka.

Ako u postupku pružanja ekspertske analize učestvuje više Strana, Ekspert će svakoj Strani pružiti priliku da dostavi komentare u vezi bilo koje informacije ili dokumenta koje je dostavila bilo koja druga Strana.

8.2. Sve informacije i/ili dokumenti iz prethodnog Pravila 8.1, biće poslati CDRC, koji će ih proslediti Ekspertu u skladu sa Pravilom 16 [Prenos spisa].

8.3. Strana (Strane) i Ekspert mogu da odluče da sve dalje dokumente dostavljaju e-poštom ili drugim odgovarajućim elektronskim sredstvima, koja će biti navedena u Sporazumu o postupku pružanja ekspertske analize.

Pravilo 9
Ekspert

9.1. Ekspert predložen prema ovim pravilima može biti fizičko ili pravno lice, jedno lice ili grupa Eksperta.

Pravilo 10
Nominovanje Eksperta

10.1. Strana koja upućuje može u Zahtevu da nominuje Eksperta radi potvrđivanja od strane CDRC.

Strana koja upućuje će dostaviti CDRC radnu biografiju (CV) Nominovanog Eksperta na obrascu datom u Prilogu br. 4 [Obrazac CV Nominovanog Eksperta] ovih Pravila, zajedno sa Zahtevom.

CDRC može da traži bilo kakve dodatne informacije
o kvalifikacijama nominovanog Eksperta.

10.2. CDRC će ispitati kvalifikacije nominovanog Eksperta u roku od 6 (šest) Dana, od slanja Potvrde o prijemu Zahteva.

10.3. CDRC ima diskreciono pravo da odbije imenovanje Nominovanog Eksperta.

Potvrda Eksperta od strane CDRC ograničena je na verifikaciju ispunjenosti formalnih zahteva predviđenih ovim Pravilima od strane nominovanog (nominovanih) Eksperta.

U slučaju da CDRC ne potvrdi imenovanje Nominovanog Eksperta, o tome će obavestiti Stranu koja upućuje i druge Strane (ako postoje) i odmah nastaviti sa imenovanjem Eksperta u skladu sa Pravilom 11 [Imenovanje Eksperta] u nastavku.

 

Pravilo 11
Imenovanje Eksperta

11.1. U slučaju da Strana koja upućuje i druge Strane (ako ih ima) nisu nominovale Eksperta, ili ako Ekspert nije potvrđen od strane CDRC (iz bilo kojeg razloga), ili ako Ekspert nije u mogućnosti ili ne želi da uzme učešća u postupku pružanja ekspertske analize, CDRC će imenovati Eksperta sa Liste eksperata CDRC u roku od 14 (četrnaest) Dana od slanja Potvrde o prijemu Zahteva.

11.2. CDRC će uložiti sve razumne napore da imenuje Eksperta koji ima atribute, odnosno kvalifikacije, ako postoje, koje su navedene u Zahtevu.

Ako, uprkos takvim naporima, CDRC nije u mogućnosti da identifikuje Eksperta koji ima sve atribute, odnosno kvalifikacije, navedene u Zahtevu, CDRC može da proveri sa Stranom koja upućuje i drugim Stranama (ako ih ima) da li žele da CDRC imenuje više od jednog veštaka (koji zbirno imaju tražene atribute), odnosno da li atributi koje zahteva Strana koja upućuje mogu da se izmene.

U dogovoru sa Stranom koja upućuje i drugim Stranama (ako ih ima), CDRC može da imenuje više od jednog Eksperta, u skladu s odredbama ovih Pravila.

11.3. U slučaju da atributi, odnosno kvaliteti Eksperta nisu navedeni u Zahtevu, CDRC će razmotriti osobine potencijalnog Eksperta, uzimajući u obzir okolnosti predmeta, uključujući, bez ograničenja, državljanstvo, prebivalište, znanje stranih jezika, obuku, kvalifikacije i iskustvo, raspoloživost i sposobnost izvođenja posla koji treba da se izvrši.

 

Pravilo 12
Izjava o dostupnosti, nepristrasnosti i nezavisnosti

12.1. Pre potvrde Eksperta shodno Pravilu 10.3 [Nominacija Eksperta] ili imenovanja shodno Pravilu 11 [Imenovanje Eksperta], Ekspert će u
pisanom obliku potvrditi da:

1. nema finansijski ili drugi interes kod Strana, niti bilo kakav finansijski interes u vezi sa Ugovorom, osim plaćanja u skladu sa ovim Pravilima.
2. nije bio zaposlen kao konsultant, ili po nekom drugom osnovu, kod Strana u periodu od 5 (pet) godina pre imenovanja za Eksperta; Izuzetno, za angažovanje Eksperta koji je bio zaposlen od bilo koje Strane tokom perioda od 5 (pet) godina pre imenovanja za Eksperta, uslov je da predmetne okolnosti budu obelodanjene Stranama u pisanom obliku i da obe Strane prihvate njegovo angažovanje pre zaključenja Sporazuma o postupku pružanja ekspertske analize.
3. neće davati savete Stranama u vezi sa izvršenjem Ugovora, osim u skladu sa ovim Pravilima;
4. mora da se upozna sa Ugovorom i napredovanjem radova, pregledom svih dokumenata koje su obelodanile Strane;
5. mora da pruži procenu broja radnih sati koji su potrebni za sprovođenje postupka ekspertske analize i tarifu po satu, sa procenom maksimalne naknade za pružanje ekspertske analize;
6. dužan je da sve podatke o Postupku pružanja ekspertske analize tretira kao privatne i poverljive i ne sme da ih objavljuje ili otkriva bez prethodne pisane saglasnosti Strana i CDRC.

12.2. Ekspert će bez odlaganja otkriti Stranama i CDRC sve činjenice ili okolnosti, koje su se pojavile tokom postupka pružanja ekspertske analize, a koje bi mogle biti takve prirode da dovedu u pitanje njegove izjave iz ovog Pravila 12.1.

12.3. Ako se strane izričito ne dogovore drugačije, Ekspert ne može da vrši dužnost arbitra, sudije ili predstavnika, odnosno savetnika Strana u bilo kom narednom postupku koji se odnosi na isti Spor.

 

Pravilo 13
Otkazivanje Strane

13.1. Strana koja upućuje, i bilo koja druga Strana koja učestvuje u Postupku, može u bilo kom trenutku, pre i posle imenovanja Eksperta, i sve do kraja postupka pružanja ekspertske analize, a odmah nakon saznanja o bilo kojoj od sledećih okolnosti, da uloži pisani prigovor CDRC, sa tvrdnjom da Ekspert:

1. nema potrebne atribute;
2. nije nepristrasan i nezavisan u skladu sa prethodnim Pravilom 12 [Izjava o dostupnosti, nepristrasnosti i nezavisnosti];
3. ne izvršava blagovremeno svoje dužnosti u skladu sa ovim Pravilima;
i zatraži njegovu zamenu u skladu sa Pravilom 15 [Zamena Eksperta] u nastavku.

13.2. U pisanom prigovoru iz Pravila 13.1:

1. biće navedeno da je podnet u skladu sa ovim Pravilom 13,
2. biće navedeni tačni razlozi za prigovor predviđeni tačkama (1) do (3) u prethodnom Pravilu 13.1;
3. biće dato obrazloženje prigovora, uz navođenje svih relevantnih činjenica i događaja; i
4. biće navedeni svi relevantni dokazi, koji potkrepljuju navode Strane. Osim CDRC, pisani prigovor će istovremeno biti dostavljen Ekspertu i drugoj Strani, ili Stranama.

13.3. CDRC će, po sopstvenom nahođenju (i bez pružanja posebnog objašnjenja), odlučiti o takvom prigovoru, u roku od 7 (sedam) Dana od prijema.

Ako, i kada je to potrebno, CDRC može, po sopstvenom nahođenju, zatražiti od Eksperta da dostavi svoj pisani odgovor na prigovor Strane.

13.4. U slučaju da se usvoji prigovor Strane, CDRC će odmah obavestiti Stranu (Strane) i Eksperta i započeti postupak zamene Eksperta u skladu sa Pravilom 15 [Zamena Eksperta] i Pravilom 11 [Imenovanje Eksperta].

 

Pravilo 14
Uloga Eksperta

14.1. Ekspert je dužan da postupa nepristrasno i nezavisno u odnosu na Strane.

14.2. Ekspert može po sopstvenom nahođenju da preuzme inicijativu za utvrđivanje činjenica i propisa koji su relevantni za Spor (ako i gde je to
moguće).

14.3. Od Eksperta se očekuje da se oslanja isključivo na sopstveno stručno znanje i iskustvo, osim ako se Ekspert i Strane ne dogovore drugačije u Sporazumu o postupku pružanja ekspertske analize.

14.4. Ekspert i Strane će uložiti sve napore kako bi postupak pružanja ekspertske analize sproveli na brz i ekonomičan način, uzimajući u obzir složenost i vrednost nalaza navedenih u Izveštaju veštaka.

 

Pravilo 15
Zamena Eksperta

15.1. Ekspert može da podnese ostavku u bilo kom trenutku davanjem pisanog obaveštenja CDRC i Stranama.

15.2. Ako Ekspert da ostavku, ili ako je iz bilo kog razloga sprečen, ne može ili ne želi da uzme učešća u postupku pružanja ekspertske analize,
CDRC će, u roku od 7 (sedam) Dana, imenovati novog Eksperta, u skladu s postupkom koji je predviđen Pravilom 11 [Imenovanje Eksperta].

15.3. Radi izbegavanja svake sumnje, sve radnje, koje je Ekspert preduzeo pre zamene, ostaju na snazi.

15.4. Izuzetno, u slučaju ostavke Eksperta, bilo koja Strana može da predloži CDRC da ponovi postupak pružanja ekspertske analize.

Nakon što uzme u obzir sve relevantne okolnosti, CDRC će odlučiti o takvom predlogu u roku od 7 (sedam) Dana od prijema.

Pravilo 16
Prenos spisa

16.1. Strana koja upućuje i sve ostale Strane koje učestvuju u postupku pružanja ekspertske analize, dostaviće CDRC sve spise u vezi sa Sporom u roku od 3 (tri) Dana od datuma početka postupka pružanja ekspertske analize.

CDRC će, u roku od 3 (tri) Dana od prijema spisa iz prethodnog stava ovog člana, poslati kompletan predmet Ekspertu.

 

Pravilo 17
Okvirni plan postupka pružanja ekspertske analize

17.1. U roku od 10 (deset) Dana od datuma početka postupka pružanja ekspertske analize, Ekspert će održati konsultacije sa Stranama.

17.2. Nakon konsultacija sa Stranama, Ekspert će u pisanoj formi utvrditi svoj zadatak, u vidu Okvirnog plana postupka pružanja ekspertske analize.

Okvirni plan postupka pružanja ekspertske analize biće dostavljen se Stranama i CDRC u roku od 14 (četrnaest) Dana od datuma početka postupka pružanja ekspertske analize.

17.3. Okvirni plan postupka pružanja ekspertske analize mora biti u skladu sa ovim Pravilima, Sporazumom o postupku pružanja ekspertske analize i bilo kojim drugim sporazumom između Eksperta i Strana. 

17.4. Okvirni plan postupka pružanja ekspertske analize mora da sadrži:

1. puno ime, adresu i druge kontakt podatke Eksperta, Strana i/ili bilo kog drugog lica koje zastupa Strane u postupku pružanja ekspertske analize;
2. adrese na koje se šalju obaveštenja i saopštenja u toku pružanja ekspertske analize;
3. spisak pitanja o kojima će Ekspert doneti zaključke u Izveštaju Eksperta;
4. postupak koji je Ekspert dužan da primeni;
5. vremenski okvir kog će se Ekspert pridržavati;
6. mesto bilo kog fizičkog sastanka i/ili podaci o onlajn sastanku između Eksperta i Strana; i
7. jezik (ili jezici) na kom će se voditi postupak pružanja ekspertske analize.

 

Pravilo 18
Izmene Okvirnog plana postupka pružanja ekspertske analize

18.1. Ekspert može da izvrši izmene Okvirnog plana postupka pružanja ekspertske analize, u pisanom obliku, isključivo nakon prethodnih konsultacija sa Stranama. Sve takve pisane izmene biće dostavljene Stranama i CDRC.

 

Pravilo 19
Prigovor na Okvirni plan postupka pružanja ekspertske analize

19.1. Strana koja upućuje, i bilo koja druga Strana koja učestvuje u postupku pružanja ekspertske analize, mogu da dostave Ekspertu pisani prigovor na Okvirni plan postupka pružanja ekspertske analize (i kopiju CDRC i, ako je primenljivo, drugoj Strani) u roku od 5 (pet) Dana od prijema Okvirnog plana postupka pružanja ekspertske analize.

19.2. Ekspert će odgovoriti na prigovor na Okvirni plan postupka pružanja ekspertske analize u roku od 4 (četiri) Dana od dana prijema.

Ekspert može da izmeni Okvirni plan postupka pružanja ekspertske analize u skladu sa prigovorima Strane, ili da odbije da izvrši izmene, u kom slučaju će dati obrazloženje svog stava.

U roku od 4 (četiri) Dana od prijema odluke Eksperta o odbijanju izmene Okvirnog plana postupka pružanja ekspertske analize, zainteresovana Strana može da uputi predmet CDRC.

CDRC će doneti odluku o svakom takvom neslaganju između Strana i Eksperta, u roku od 20 (dvadeset) Dana od prijema Okvirnog plana
postupka pružanja ekspertske analize.

19.3. Prigovori na Okvirni plan postupka pružanja ekspertske analize ne odlažu, niti sprečavaju dalji postupak pružanja ekspertske analize na bilo koji način.

 

Pravilo 20
Paralelni postupak pružanja ekspertske analize

20.1. Postupak pružanja ekspertske analize će se održati bez uticaja na bilo koju odluku arbitražnog suda ili nadležnog pravosudnog organa u vezi sa predmetom postupka pružanja ekspertske analize.

 

Pravilo 21
Jezik

21.1. Ako ne postoji drugi dogovor između Strana, postupak pružanja ekspertske analize će se voditi na jeziku Ugovora ili merodavnom jeziku Ugovora.

Pravilo 22
Rok

22.1. Glavni zadatak Eksperta je da sačini pisani dokument koji sadrži njegove nalaze i zaključke, odnosno Izveštaj veštaka, u granicama utvrđenim u Okvirnom planu postupka pružanja ekspertske analize.

Ako u Sporazumu o postupku pružanja ekspertske analize i Okvirnom planu postupka pružanja ekspertske analize nije drugačije naznačeno, Izveštaj Eksperta će biti sačinjen u roku od 56 (pedeset i šest) Dana od datuma početka postupka pružanja ekspertske analize.

22.2. U slučaju da je postupak pružanja ekspertske analize vodilo više Eksperta, Izveštaj Eksperta će sadržati njihove zajedničke nalaze i zaključke u vezi Spora.

U vezi sa činjenicama i okolnostima o kojima Eksperti ne donesu zajedničke nalaze i zaključke, svaki Ekspert ima pravo da priloži svoje odvojeno mišljenje, kao dodatak Izveštaju Eksperta.

 

Pravilo 23
Kontrola Izveštaja Eksperta od strane CDRC

23.1. Izveštaj Eksperta se u formi nacrta dostavlja CDRC pre potpisivanja, najmanje 10 (deset) Dana pre isteka roka za podnošenje Izveštaja Eksperta, u skladu sa prethodnim Pravilom 22 [Rok].

CDRC može da izmeni formu Izveštaja Eksperta, bez uticaja na slobodu odlučivanja Eksperta.

Ekspert neće potpisati Izveštaj Eksperta i dostaviti ga Stranama pre kontrole od strane CDRC u skladu sa ovim Pravilom.

23.2. CDRC može da se odrekne prava na kontrolu Izveštaja Eksperta, po sopstvenom nahođenju. Odricanje će se saopštiti Stranama u pisanom obliku.

23.3. CDRC će potvrditi Izveštaj Eksperta u roku od 10 (deset) Dana od dana prijema u skladu sa prethodnim Pravilom 23.1.

 

Pravilo 24
Dostavljanje Izveštaja Eksperta

24.1. Ekspert neće dostaviti Izveštaj Eksperta direktno Stranama.

24.2. Nakon potvrde formalnih aspekata, shodno Pravilu 23 [Kontrola Izveštaja Eksperta od strane CDRC], Ekspert će potpisati Izveštaj Eksperta u onoliko primeraka koliko ima Strana u postupku pružanja ekspertske analize, plus jedan primerak za CDRC.

CDRC će dostaviti Izveštaj Eksperta Stranama u roku od 4 (četiri) Dana od dana potpisivanja od strane Eksperta.

24.3. Datum slanja prema ovom Pravilu smatraće se datumom okončanja postupka pružanja ekspertske analize.

 

Pravilo 25
Izvršenje

25.1. Izveštaj Eksperta neće biti obavezujući za Strane, ako se sve Strane izričito ne saglase u pisanom obliku da će nalazi Eksperta za njih biti ugovorno obvezujući.

Ovaj dogovor će biti naveden u Sporazumu o postupku pružanja ekspertske analize.

 

Pravilo 26
Oslanjanje

26.1. Ako se sve Strane ne dogovore drugačije, Izveštaj Eksperta će biti prihvatljiv u bilo kom sudskom ili arbitražnom postupku u kom su sve Strane bile Strane u postupku pružanja ekspertske analize u kom je predmetni Izveštaj Eksperta pripremljen.

Svaka zabrana upotrebe Izveštaja Eksperta u sudskom ili arbitražnom postupku će biti navedena u Sporazumu o postupku pružanja ekspertske
analize.

 

Pravilo 27
Ispravljanje grešaka

27.1. Ekspert može, na sopstvenu inicijativu ili na zahtev bilo koje Strane, da ispravi Izveštaj Eksperta tako što će da ukloni sve administrativne, računske ili tipografske greške nastale slučajno ili propustom, pod uslovom da je inicijativa pokrenuta, ili je zahtev predat u roku od 14 (četrnaest) Dana od obaveštavanja Strana o Izveštaju Eksperta.

Ispravka administrativne, računske ili tipografske greške ne može da utiče i/ili da promeni obrazloženje dato u Izveštaju Eksperta.

Ekspert će izvršiti ispravke u roku od 7 (sedam) dana od zahteva koji dostavi bilo koja Strana.

Pravilo 28
Naknada CDRC za podnošenje prijave

28.1. Pre početka postupka pružanja ekspertske analize, Strana koja upućuje dužna je da plati nepovratnu naknadu u skladu sa Prilogom br. 1 [Naknade i troškovi CDRC] ovih Pravila, koja se ne refundira.

Dokaz o uplati takse za registraciju dostavlja se CDRC zajedno sa Zahtevom, u skladu sa prethodnim Pravilom 4 [Obraćanje centru].

 

Pravilo 29
Administrativne takse CDRC

29.1. CDRC ima pravo na administrativne takse za izvršenje bilo koje radnje prema ovim Pravilima koje su izričito navedene u Pravilu 2.1 [Administrativne takse] Priloga br. 1 [Naknade i troškovi CDRC].

 

Pravilo 30
Depozit CDRC

30.1. Nakon prijema Zahteva, CDRC može da zahteva od Strane koja upućuje da uplati jedan ili više depozita u iznosu za koji se pretpostavlja da može da pokrije administrativne takse CDRC.

30.2. CDRC može da zadrži bilo koji Izveštaj Eksperta do prijema uplate depozita, ili može da odredi vremenski rok po čijem isteku će se smatrati da je došlo do povlačenja postupka pružanja ekspertske analize.

 

Pravilo 31
Obračun troškova CDRC

31.1. Na kraju postupka pružanja ekspertske analize, CDRC će za svoje naknade i troškove izdati fakturu Strani koja upućuje (i po potrebi drugim Stranama u postupku pružanja ekspertske analize) u skladu sa Prilogom br. 1 [Naknade i troškovi CDRC] i Sporazumom o postupku pružanja ekspertske analize.

 

Pravilo 32
Troškovi Eksperta

32.1. Strane imaju obavezu i odgovornost za plaćanje naknada i troškova jednog ili više Eksperta (u zavisnosti od slučaja).

Naknade Eksperta određuju se u skladu sa vremenom koje je Ekspert proveo u postupku pružanja ekspertske analize (uključujući i vreme za pripremu), po tarifi po satu koju je odobrila Strana koja upućuje (i ostale Strane koje učestvuju u postupku pružanja ekspertske analize) na osnovu izjave Eksperta pružene u skladu sa Pravilom 12.1, koja je navedena u Sporazumu o postupku pružanja ekspertske analize.

Ukoliko bi vreme utrošeno u pružanje ekspertske analize bi premašilo procenjen broj sati naveden u izjavi u skladu sa Pravilom 12.1, Ekspert ima
obavezu da obavesti Stranu koja upućuje ili Strane unapred, čim to postane izvodljivo.

32.2. Strane u postupku pružanja ekspertske analize i Ekspert mogu da ugovore neki drugi mehanizam (drugačiji od onog navedenog u Pravilu 32.1) za obračun troškova Eksperta.

Taj mehanizam mora da bude potvrđen od strane CDRC i izričito naveden u Sporazumu o postupku pružanja ekspertske analize.

32.3. Ekspert može da zahteva od Strane koja upućuje da uplati depozit u minimalnom iznosu kojim se pokrivaju inicijalne naknade i troškovi Eksperta.

Ekspert će u pisanom obliku obavestiti CDRC, pre zahteva za polaganje depozita shodno prethodnom stavu ovog Pravila.

U bilo kom kasnijem trenutku tokom postupka pružanja ekspertske analize, Ekspert može da zahteva od Strane koja upućuje i/ili od drugih Strana da uplate avans na ime naknada i troškova Eksperta u postupku pružanja ekspertske analize.

Ekspert će u pisanom obliku obavestiti CDRC, pre zahteva za uplatu avansa shodno prethodnom stavu ovog Pravila.

 

Pravilo 33
Obračun troškova Eksperta

33.1. Na kraju postupka pružanja ekspertske analize, Ekspert će za svoje naknade i troškove izdati fakturu Strani koja upućuje (i po potrebi drugim Stranama u postupku pružanja ekspertske analize) i dostaviti kopiju CDRC.

33.2. Faktura će obuhvatiti podatke o troškovima nastalim tokom postupka pružanja ekspertske analize, utrošenom vremenu, dogovorenim tarifama, svim važećim porezima i svim primljenim uplatama.

Faktura može da sadrži drugačije informacije, ako je dogovoren drugačiji mehanizam za obračun troškova Eksperta u skladu sa Pravilom 32.2 [Troškovi Eksperta].

33.3. Iznosi koji se plaćaju Ekspertu ne uključuju porez na dodatu vrednost (PDV) ili druge poreze ili naknade koji se primenjuju na troškove Eksperta.

Strana koja upućuje i ostale Strane u postupku pružanja ekspertske analize dužne su da plate sve takve poreze ili naknade.

33.4. Svaki više plaćeni iznos će biti vraćen Strani koja upućuje (i ako je primenljivo ostalim Stranama u postupku pružanja ekspertske analize) srazmerno njihovim uplatama.

33.5. Sva neslaganja u vezi sa Obračunom troškova Eksperta tela predaju se CDRC na odlučivanje. Odluka CDRC u vezi sa Obračunom troškova Eksperta će biti konačna i obavezujuća.

 

Pravilo 34
Odgovornost Strana

34.1. Strana koja upućuje snosi sve troškove i izdatke nastale tokom postupka pružanja ekspertske analize, uključujući troškove CDRC i troškove Eksperta.

34.2. Ako ima više Strana u postupku pružanja ekspertske analize, podela troškova CDRC i troškova Eksperta će biti predviđena Sporazumom o postupku pružanja ekspertske analize.

34.3. Ako ima više Strana u postupku pružanja ekspertske analize, one će biti solidarno odgovorne za troškove CDRC i troškove Eksperta.

Pravilo 35
Komunikacije

35.1. Sva komunikacija između CDRC, Strane koja upućuje i svih ostalih Strana u postupku pružanja ekspertske analize i Eksperta može biti u elektronskom obliku.

35.2. Sva pisana komunikacija, kao i sva prateća dokumentacija, koju Strana koja upućuje i sve ostale Strane u postupku pružanja ekspertske analize dostavljaju CDRC, lično ili posredstvom kurira, mora biti dostavljena u dovoljnom broju primeraka, tako da CDRC, Strane i svaki Ekspert dobiju po jedan primerak.

35.3. Sva obaveštenja ili saopštenja biće upućena na adrese navedene u Sporazumu o postupku pružanja ekspertske analize.

35.4. Sva obaveštenja ili saopštenja smatraće se primljenim onog Dana kada su poslata u elektronskom obliku.

Državni praznici i neradni dani su uključeni u obračunavanje roka. Ako je poslednji dan relevantnog roka državni praznik ili neradan dan u zemlji gde se smatra da je obaveštenje ili saopštenje poslato, vremenski rok ističe ne kraju prvog narednog radnog dana.

 

Pravilo 36
Poverljivost

36.1. Postupak pružanja ekspertske analize je poverljiv. Zapažanja, izjave ili predlozi izrečeni tokom postupka pružanja ekspertske analize, kao i dokumenti pripremljeni za potrebe pružanja ekspertske analize i koji se koriste u tom postupku, ne mogu se otkrivati van postupka pružanja ekspertske analize, niti koristiti nakon toga, bez pisane saglasnosti svih lica uključenih u postupak pružanja ekspertske analize, osim kada je Sporazumom o postupku pružanja ekspertske analize ili zakonom predviđeno drugačije. Sve informacije ili dokumente koje CDRC ili bilo
koja Strana dostave Ekspertu u vezi sa postupkom pružanja ekspertske analize, Ekspert je dužan da koristi isključivo za potrebe postupka pružanja ekspertske analize, kao i da ih tretira kao poverljive.

36.2. Sastanci, neposredni i onlajn, koji su održani tokom postupka pružanja ekspertske analize, su privatni. Uz prethodnu pisanu saglasnost Eksperta, Strane se mogu dogovoriti da i druga lica, pored njih samih, njihovi predstavnici ili savetnici mogu prisustvovati sastancima.

36.3. Tokom i nakon postupka pružanja ekspertske analize, CDRC, njegovo osoblje ili Ekspert (Eksperti), neće imati obavezu da daju izjave bilo kom licu ili sudu o pitanjima koja se odnose na postupak pružanja ekspertske analize, niti će bilo koja Strana tražiti od navedenih lica da budu svedoci, ili da na bilo koji drugi način svedoče ili pruže dokaz, u bilo kom pravnom ili drugom postupku koji proističe iz ili u vezi sa Sporom.

 

Pravilo 37
Ograničenje odgovornosti

37.1. Ekspert, CDRC, njegovi službenici i zaposleni, predsednik CDRC, zastupnici Eksperta, ne snose odgovornost prema bilo kom licu za bilo koje činjenje ili nečinjenje u vezi sa postupkom pružanja ekspertske analize, osim u meri u kojoj je ograničenje odgovornosti zabranjeno važećim zakonom.

Pravilo 1
Naknada za podnošenje prijave

1.1. Uz svaki Zahtev u skladu sa ovim Pravilima, mora biti priložena naknada za podnošenje prijave u iznosu od 500 EUR.

1.2. Naknada za podnošenje prijave se ne refundira.

1.3. Zahtev neće biti obrađen ukoliko prethodno nije uplaćena naknada za podnošenje prijave.

 

Pravilo 2
Administrativne takse

2.1. Administrativne takse CDRC za upravljanje postupkom pružanja ekspertske analize u skladu sa ovim Pravilima utvrđuju se u iznosu od 500 EUR pojedinačno:

  • za odobravanje Nominovanog Eksperta shodno Pravilu 10 [Nominovanje Eksperta];
  • za imenovanje Eksperta prema Pravilu 11 [Imenovanje Eksperta];
  • za obradu pisanog prigovora na rad Eksperta shodno Pravilu 13 [Otkazivanje Strane];
  • za zamenu Nominovanog i/ili imenovanog Eksperta u skladu sa Pravilom 15 [Zamena Eksperta];
  • za odlučivanje o bilo kojem sporu u vezi sa bilo kojim formalnim elementom Okvirnog plana postupka pružanja ekspertske analize između Strane (Strana) i Eksperta shodno Pravilu 19 [Prigovor na Okvirni plan postupka pružanja ekspertske analize];
  • za potvrđivanje formalnih aspekata Izveštaja Eksperta shodno Pravilu 23 [Kontrola Izveštaja Eksperta od strane CDRC];
  • za rešavanje bilo kakvih sporova u vezi sa troškovima Eksperta shodno Pravilu 32.4 [Troškovi Eksperta].

 

2.2. CDRC ima diskreciono pravo da utvrdi iznos administrativnih troškova za vođenje i upravljanje postupkom pružanja ekspertske analize u zavisnosti od zadataka koje obavlja, koji obično nisu veći od:

EUR1.000za sporove u vrednostido 100.000 EUR, zaključno
EUR2.000za sporove u vrednostiizmeđu 100.001 EUR i 1.000.000 EUR
EUR3.000za sporove u vrednostiizmeđu 1.000.001 EUR i 10.000.000 EUR
EUR4.000za sporove u vrednostiizmeđu 10.000.001 EUR i 50.000.000 EUR
EUR5.000za sporove u vrednostipreko 50.000.001 EUR

 

2.3. Ako vrednost Spora nije navedena u Zahtevu, CDRC će utvrditi administrativne takse po sopstvenom nahođenju, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti slučaja navedene u Zahtevu i drugim pisanim podnescima Strana.

 

Pravilo 3
Prevremeno okončanje

3.1. Ukoliko dođe do okončanja postupka ekspertske analize u skladu sa ovim Pravilima pre podnošenja Izveštaja Eksperta, CDRC će po sopstvenom nahođenju odrediti troškove postupka pružanja ekspertske analize, uzimajući u obzir do koje faze se stiglo u postupku, kao i sve druge relevantne okolnosti.

 

Pravilo 4
Podaci za uplatu CDRC

4.1. Sve uplate moraju biti evrima, u neto iznosu, bez odbijanja naknade banke i/ili naknade za obradu, na sledeći bankovni račun:

SWIFT kod:[uneti]
Ime banke:[uneti]
IBAN:[uneti]
Broj računa:[uneti]
Ime i prezime:[uneti]
Adresa:[uneti]

 

4.2. Ako su plaćanja u evrima zabranjena zakonom, CDRC može da primeni drugačiju skalu i organizuje naplatu naknada u drugoj valuti.

4.3. Na sve administrativne takse CDRC obračunava se porez na dodatu vrednost (PDV) ili naknade slične prirode po važećoj stopi.

[Opšta napomena: Tekst u kurzivu i uglastim zagradama (osim naslova određenog Pravila) treba pravilno popuniti i/ili obrisati, u zavisnosti od konkretnog slučaja.]

Ovaj Prilog br. 2 sadrži predložene klauzule, odnosno modele koje Strane mogu da koriste kako bi u svoj Ugovor unele postupak pružanja ekspertske analize u skladu sa ovim Pravilima.

Strane mogu da koriste i/ili da modifikuju ove modele klauzula kako bi izabranu klauzulu prilagodile svojim specifičnim okolnostima. Strane će posebno prilagoditi modele klauzula u skladu sa zahtevima merodavnog prava svog Ugovora.

CDRC ne preuzima odgovornost za neizvršivost bilo kog od ponuđenih modela klauzula datog u nastavku.

 

Model klauzule 1
Opcioni postupak pružanja ekspertske analize

Strane mogu u bilo kom trenutku, bez uticaja na bilo koji drugi postupak u skladu sa ovim Ugovorom, da za bilo koji spor koji proističe iz ovog Ugovora ili u vezi s njim pokrenu postupak pružanja ekspertske analize u skladu sa Pravilima za postupak pružanja ekspertske analize Centra za rešavanje sporova u oblasti građevinarstva pri Udruženju inženjera konsultanata Srbije.

 

Model klauzule 2
Obavezni postupak pružanja ekspertske analize sa neobavezujućim Izveštajem Eksperta

Strane su saglasne da, u slučaju spora koji proističe iz ovog Ugovora ili u vezi s njim, pokrenu postupak pružanja ekspertske analize u skladu sa Pravilima za postupak pružanja ekspertske analize Centra za rešavanje sporova u oblasti građevinarstva pri Udruženju inženjera konsultanata Srbije. Nakon prethodno vođenih postupaka pružanja ekspertske analize, Strana može da se osloni na mehanizme za rešavanje sporova predviđene u [Klauzuli [●] ovog Ugovora].

 

Model klauzule 3
Obavezni postupak pružanja ekspertske analize sa obavezujućim Izveštajem
Eksperta

U slučaju bilo kakvog spora koji proističe iz ovog Ugovora ili u vezi s njim, Strane su saglasne da pokrenu postupak pružanja ekspertske analize u skladu sa Pravilima za postupak pružanja ekspertske analize Centra za rešavanje sporova u oblasti građevinarstva, pre nego što primene bilo
koji mehanizam rešavanja spora predviđen [Klauzulom [●] ovog Ugovora].
Strane su saglasne da će nalazi Eksperta za njih biti ugovorno obvezujući.

[Opšta napomena: Tekst u kurzivu i uglastim zagradama (osim naslova određenog Pravila) treba pravilno popuniti i/ili obrisati, u zavisnosti od konkretnog slučaja.]

 

SPORAZUM O POSTUPKU PRUŽANJA EKSPERTSKE ANALIZE

Ovaj Sporazum o vođenju postupka pružanja ekspertske analize (u daljem tekstu: „Sporazum o postupku pružanja ekspertske analize“) zaključen je [datum] i između:

[unesite ime privrednog društva], [unesite oblik organizovanja], sa sedištem u [unesite mesto] ([unesite državu]) na adresi [unesite adresu], matični broj [unesite matični broj društva], PIB [unesite poreski identifikacioni broj društva], koje zastupa [unesite ime(na) ovlašćenog predstavnika)] (u daljem tekstu: „Naručilac“);

[Napomena u vezi formulacije: Ako je primenljivo, unesite druge strane koje vrše upućivanje na postupak pružanja ekspertske analize.]

i

[uneti ime Eksperta], državljanin [unesite državu], br. pasoša [unesite broj pasoša ili alternativno unesite lični identifikacioni broj Eksperta], sa prebivalištem u [unesite mesto] ([unesite državu]) na adresi [unesite adresu] (u daljem tekstu: „Ekspert“);

[Napomena u vezi formulacije: Ako je Ekspert pravno lice, unesite:

[unesite ime privrednog društva], [unesite oblik organizovanja], sa sedištem u [unesite mesto] ([unesite državu]) na adresi [unesite adresu], matični broj [unesite matični broj društva], PIB [unesite poreski identifikacioni broj društva], koje zastupa [unesite ime(na) ovlašćenog predstavnika)] (u daljem tekstu: „Ekspert“);

[i]

[uneti ime Eksperta], državljanin [unesite državu], br. pasoša [unesite broj pasoša ili alternativno unesite lični identifikacioni broj Eksperta], sa prebivalištem u [unesite mesto] ([unesite državu]) na adresi [unesite adresu] (u daljem tekstu: „Ekspert[br. 2]”);

[Napomena u vezi formulacije: Ako postupak pružaja ekspertske analize bude sproveden od strane više od dva Eksperta, molimo vas da uključite formulaciju iznad za svakog dodatnog Eksperta (Ekspert br.3, Ekspert br.4, itd.)]

[Napomena u vezi formulacije: Ako postupak pružanja ekspertske analize bude sproveden od strane više od jednog Eksperta, molimo vas da uključite sledeće:

(u daljem tekstu: Ekspert br.1 i Ekspert br. 2 (i svaki dodatni Ekspert) zbirno su označemni kao ’’Ekspert’’);

(u daljem tekstu, Naručilac i Ekspert zbirno su označeni kao „Strane“ i pojedinačno kao „Strana“)].

[Napomena u vezi formulacije: Ako postupak pružanja ekspertske analize bude sproveden od strane jednog Eksperta, molimo vas da izbrišete svaki dodatak tekstu koji se tiče Eksperta br. 2, ili bilo kog dodatnog Eksperta].

 

UVODNE NAPOMENE:

A. Naručilac je zaključio ugovor br. [unesite referentni broj ugovora o izgradnji] koji se odnosi na [unesite naziv projekta ili kratki opis projekta] dana [unesite datum] (u daljem tekstu: „Ugovor“) sa [unesite podatke druge strane];

B. dana [●] Naručilac se obratio CDRC radi imenovanja veštaka za vođenje postupka pružanja ekspertske analize (u daljem tekstu: „Postupak pružanja ekspertske analize“) u skladu sa Pravilima za postupak rešavanja sporova Centra za rešavanje sporova u oblasti građevinarstva pri Udruženju inženjera konsultanata Srbije, izdanje [●] (u daljem tekstu: „Pravila“);

C. Klauzulom [●] Ugovora predviđeno je da će svaki spor koji nastane između Strana u vezi sa Ugovorom biti upućen na postupak pružanja ekspertske analize [unesite podatke]

[Napomena u vezi formulacije: Ako u Ugovoru nema takve Klauzule, ovaj deo se briše],

D. Ekspert prihvata imenovanje prema ovom Sporazumu o postupku pružanja ekspertske analize;

E. u skladu sa Pravilom 8 [Sporazum o rešavanju sporova], Ekspert je potpisao i dostavio Stranama pisanu potvrdu da u potpunosti ispunjava obaveze Nominovanog Eksperta shodno Pravilu 7 [Sporazum o postupku pružanja ekspertske analize] i Pravilom 12 [Izjava o dostupnosti, nepristrasnosti i nezavisnosti] predmetnih Pravila;

 

STRANE su se dogovorile kao što sledi:

Član 1. Ekspert se imenuje pod uslovima utvrđenim u Pravilima.

[Napomena u vezi formulacije: U slučaju izmene i/ili isključenja primene bilo kog dela Pravila, razmotrite mogućnost unošenja sledećeg teksta: Naručilac i Ekspert saglasili su se o sledećim izmenama i dopunama Pravila: [ako je primenljivo, unesite sve izmene i dopune Pravila].]

 

Član 2. Tokom postupka pružanja ekspertske analize, Ekspert će:

[Napomena u vezi formulacije: Navedite detaljan opis svih zadataka Eksperta.]

 

Član 3. Naknade i troškove Eksperta po ovom Sporazumu o postupku pružanja ekspertske analize snose Strane u skladu sa Pravilima (a posebno sa Pravilom 32 [Troškovi Eksperta], Pravilom 33 [Obračun troškova Eksperta] i Pravilom 34 [Odgovornost Strana]).

[Napomena u vezi formulacije: Alternativno, unesite bilo koji drugi mehanizam plaćanja o kome su se Strane i Nominovani Ekspert dogovorili:

Naručilac i Ekspert saglasni su da će naknade i troškovi Eksperta biti [unesite dogovoreni mehanizam plaćanja, u skladu sa Pravilom 32.2 [Troškovi Eksperta].]

Valuta plaćanja će biti [unesite valutu].

 

Član 4. Ekspert se obavezuje da će izvršiti sve svoje obaveze u skladu sa Pravilima, uz isplatu naknade i troškova predviđenih članom 2, kao i svih ostalih plaćanja koja će biti izvršena u korist Eksperta u skladu sa Pravilima.

 

Član 5. Naručilac može da raskine Sporazum o rešavanju sporova u bilo kom trenutku tokom postupka pružanja ekspertske analize, slanjem obaveštenja Ekspertu sa otkaznim rokom od 7 (sedam) Dana.

U slučaju takvog raskida, Ekspert i CDRC imaju pravo na naplatu naknada i ostalih troškova, do predviđenog datuma raskida, kako je određeno u Sporazumu o postupku pružanja ekspertske analize i u skladu sa Pravilima.

 

Član 6. Na Sporazum o postupku pružanja ekspertske analize se primenjuju zakoni [unesite merodavno pravo ili uputite na relevantnu klauzulu Ugovora].

Svi sporovi koji proisteknu iz Sporazuma o postupku pružanja ekspertske analize ili u vezi sa njim, biće konačno rešeni od strane [unesite nadležno telo za rešavanje sporova].

 

za Naručioca:

 


[unesite ime],
[unesite funkciju]

 

za Eksperta:

 


[unesite ime],
[unesite funkciju]

 

[Napomena u vezi formulacije: Ako postupak pružanja ekspertske analize bude sproveden od strane više od jednog Eksperta, molimo vas da unesete dodatno polje za potpis za svakog dodatnog Eksperta (Ekspert br.2, Ekspert br.3, itd.) ].

 [Unesite ime]
 Adresa: [●]
[ubaciti sliku]Br. telefona [●]
 E-mail adresa: [●]Obrazovanje

[godina upisa] do [godina završetka] [stečeno zvanje] | [država] | [naziv relevantne institucije]
[●] do [●][●] | [●] | [●]Radno iskustvo

[godina početka] do [godina završetka / trenutno] [pozicija] | [država] | [poslodavac]
[●] do [●][●] | [●] | [●]
[●] do [●][●] | [●] | [●]Publikacije

[uneti godinu][uneti publikaciju]
[●][●]Konferencije

[uneti godinu][uneti ulogu (npr. govornik, učesnik)] | [država] | [naziv konferencije]
[●][●] | [●] | [●]Jezici

Maternji jezik[●]
[uneti jezik]Razumevanje[●]Govor[●]Pisanje[●]
[●]Razumevanje[●]Govor[●]Pisanje[●]
[●]Razumevanje[●]Govor[●]Pisanje[●]

Napomena: Nivoi: A1/2: Osnovna upotreba jezika; B1 / 2: Samostalna upotreba jezika; C1 / 2: Napredna upotreba jezika (Zajednički evropski referentni okvir za jezike)
Odabrani projekti

[godina početka] do[godina završetka /
trenutno]
Naručilac:[Opšta napomena: Unesite projekat na kom ste
radili u poslednjih 10 godina a koji je relevantan za
ekspertsku analizu za koju ste nominovani.]
 Država:[unesite državu u kojoj je projekat izveden ili se izvodi]
 Vrednost projekta:[naznačite ako je predložena vrednost projekta vaša
lična procena]
 Pozicija / uloga:[unesite svoju ulogu u projektu]
 Opis:[navedite i opišite zadatke koje ste izvršili u projektu]

 

[godina početka] do[godina završetka /
trenutno]
Naručilac:[●]
 Država:[●]
 Vrednost projekta:[●]
 Pozicija / uloga:[●]
 Opis:[●]

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.