Preporučena klauzula

Strane mogu da koriste i/ili da modifikuju ove modele klauzula kako bi ih prilagodile svojim specifičnim okolnostima. Strane će posebno prilagoditi modele klauzula u skladu sa zahtevima merodavnog prava svog ugovora.

CDRC ne preuzima odgovornost za neizvršivost bilo kog od ponuđenih modela klauzula datog u nastavku.

Svi sporovi ili tužbe koji proisteknu iz ovog ugovora ili u vezi sa njim, uključujući sve sporove oko valjanosti, raskida, kršenja ili poništaja ugovora, biće konačno rešeni u postupku arbitraže, u skladu sa u skladu sa Pravilima arbitraže Centra za rešavanje sporova u oblasti građevinarstva, izdanje [●].

Broj arbitara je [●].

Arbitraža će se voditi na [●] jeziku.

Mesto arbitraže je [●].

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.