Bela knjiga 2017
IZDANJA

FIDIC Bela knjiga–Model ugovora o pružanju usluga između Naručioca i Konsultanta 2. Izdanje (2017.) dvojezično–na srpskom/engleskom

4,000.00 RSD + PDV

OPIS IZDANJA

Uslove Modela ugovora o pružanju usluga između Naručioca i Konsultanta (FIDIC Bela knjiga 2017.) pripremila je Međunarodna federacija inženjera konsultanata (FIDIC). Ugovor je pogodan za opštu upotrebu prilikom izrade predinvesticionih studija i studija izvodljivosti, projekta za izvođenje, administriranja ugovora o izgradnji i upravljanja projektima, kako od strane projektantskih ekipa Naručioca, tako i projektantskih ekipa Izvođača na poslovima projektovanja i izgradnje.

Ugovor je pogodan za međunarodne projekte, ali se podjednako može koristiti i na domaćim projektima. FIDIC smatra verziju na engleskom jeziku zvaničnim i autentičnim tekstom za prevođenje.

Tokom pripreme, konstatovano je da, iako postoji veliki broj opšte primenljivih klauzula, postoje i odredbe koje se moraju menjati radi usklađivanja sa okolnostima i mestima na kojima će se pružati Usluge. Klauzule za opštu primenu date su u Opštim uslovima i kao takve su predviđene da u originalnom obliku budu sastavni deo dokumenata koji čine Ugovor.

Opšti uslovi su povezani sa Posebnim uslovima brojevima odgovarajućih klauzula, tako da Opšti uslovi i Posebni uslovi zajedno čine uslove koji regulišu prava i obaveze ugovornih strana.

Posebni uslovi se moraju posebno pripremati tako da odgovaraju svakom pojedinačnom ugovoru i vrsti Usluga. Upućivanje na Opšte uslove dato je u delu A, dok su sve izmene Opštih uslova ili dodatne odredbe date u delu B. Te stranice moraju biti popunjene kako bi bile unete u Ugovor.

FIDIC namerava da objavi ažurirani „Vodič za Belu knjigu“ koji će sadržati komentar na odredbe Bele knjige i smernice za popunjavanje Priloga. U međuvremenu, lica koja popunjavaju Belu knjigu mogu da konsultuju ostale FIDIC-ove publikacije dostupne u knjižari na FIDIC-ovom vebsajtu www.fidic.org. Lica koja popunjavaju obim poslova u Prilogu 1 mogu da konsultuju i FIDIC-ovo Uputstvo za definisanje Usluga.

U Petom izdanju FIDIC Bele knjige 2017. pojačana je obaveza Konsultanta da postupa sa dužnom pažnjom. Pristup za koji su se po ovom pitanju opredelili radna grupa i FIDIC-ova Komisija za Ugovore (CC) prikazan je u nastavku:

Obaveze Konsultanta u vezi sa Uslugama.

Projektni zadatak koji je FIDIC CC definisala za ažuriranje Bele knjige, zahtevao je da Radna grupa razmotri, između mnogih drugih pitanja, i pitanje profesionalne obaveze postupanja sa dužnom pažnjom prema naručiocu u vezi sa pruženim uslugama. Tokom ovog zadatka, Radna grupa je, bez ograničenja, razmatrala sledeće:
– najsavremeniju globalnu praksu prilikom izrade nacrta ugovora o pružanju konsultantskih usluga
– pravednu raspodelu rizika između Naručioca i Konsultanta
– obaveze profesionalaca u pogledu potrebne stručnosti, dužne pažnje i podobnosti za odgovarajuću namenu
– dostupno osiguranje

Radna grupa je prepoznala veliki pritisak pojedinih delova industrije da se pojačaju obaveze koje preuzima Konsultant, kako bi se obezbedilo da profesionalne usluge i krajnji rezultati budu u skladu sa namenom. Problem sa kojim se suočava Radna grupa je taj što ne postoji zajednički stav o tome šta se podrazumeva pod potrebnom stručnošću i podobnošću za odgovarajuću namenu, kako između naručilaca i konsultanata, tako i između pravnih savetnika iz različitih pravnih sistema, bez obzira na široku upotrebu ovih izraza.

Razmatrajući ovaj problem, Radna grupa prihvatila je da Naručilac ima pravo da očekuje da će profesionalne usluge biti valjano izvršene i da će biti ispunjeni svi posebni ugovorni zahtevi, a u slučaju da nisu izvršene valjano ili da neki uslov nije ispunjen, Naručilac ima pravo na odgovarajuću naknadu štete od Konsultanta. Ovaj pristup podrazumeva da Konsultant ima iskustvo i stručnost u pružanju odgovarajućih usluga, te je u skladu s tim dodata i odgovarajuća odredba u novu FIDIC Belu knjigu.

Procenjujući pravednu raspodelu rizika između Naručioca i Konsultanta, Radna grupa je razmotrila situaciju u kojoj su usluge pružene sa nedostacima ili neadekvatno iz razloga koji su van kontrole ili znanja Konsultanta. U industriji je dobro poznato da Konsultanti svoju odgovornost po osnovu ugovora pokrivaju osiguranjem od profesionalne odgovornosti. Radna grupa i FIDIC CC uvereni su da polise osiguranja od profesionalne odgovornosti ne pokrivaju odgovornost za usluge sa nedostacima, ili neadekvatne usluge, bez dokaza o krivici ili povredi od strane Konsultanta. Takvo osiguranje pokriva odgovornost samo u slučaju da Konsultant nije pokazao stručnost i pažnju koja se očekuje od iskusnog konsultanta.

Radna grupa je, takođe, razmatrala da li je uobičajena obaveza Konsultanata da prilikom pružanja usluga postupa stručno i sa dužnom pažnjom, industrijski standard. Radna grupa je pregledala preko 20 standardnih modela za angažovanje konsultanata širom sveta i primetila da nijedan od njih ne zahteva da profesionalne usluge budu u skladu sa namenom, niti predviđa striktnu odgovornost za nedostatke. Standard, bilo izričito ili prećutno, podrazumevao je stručnost i dužnu pažnju. Shodno tome, Radna grupa je ustanovila da isključiva odgovornost Konsultanta za ishod profesionalnih usluga, u situacijama kada nema dokaza o njegovoj krivici ili povredi, ne
predstavlja pravednu i razumnu raspodelu rizika.

Radna grupa je primetila da u određenim sistemima građanskog prava Konsultant snosi isključivu odgovornost za nepotpuno ili neadekvatno pružene usluge – u nekim sistemima postoji mogućnost oslobađanja od odgovornosti za pitanja koja su van kontrole Konsultanta, dok u nekim to nije moguće. Radna grupa je konstatovala da je u određenom broju zemalja obezbeđivanje osiguranja koje pokriva isključivu odgovornost bilo obavezan zahtev za tržište osiguranja, međutim, ovaj pristup se ne primenjuje svuda i ne može se smatrati da odražava međunarodnu poziciju. Radna grupa i FIDIC CC odredili su, stoga, da odgovarajući standard pažnje, koji treba da se nametne Konsultantu, budu stručnost i dužna pažnja koji se očekuju od iskusnog konsultanta. Peto izdanje je pojačalo obaveze Konsultanta u pogledu stručnosti i dužne pažnje koji se mogu očekivati od konsultanta sa iskustvom u pružanju usluga na projektima slične veličine i složenosti, a pored toga, bez daljeg proširivanja ove obaveze, usluge moraju zadovoljiti funkciju i namenu opisanu u Ugovoru. Ovom obavezom Konsultant ne preuzima odgovornost za nepotpune ili neadekvatne usluge koje proizilaze iz nepredvidivih ili nekontrolisanih događaja, i zbog toga ova obaveza treba da bude u potpunosti osigurana polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti. Ovo je u interesu i Naručioca i Konsultanta, i predstavlja pravičnu raspodelu rizika između dve ugovorne strane.

Pogledajte i ostala ACES izdanja FIDIC knjiga:

 

* Cena je izražena u EUR-ima.

Obračunava se dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan izdavanja profakture.

Plaćanje se vrši avansno.

ACES je PDV obveznik, te se obračunava 10% PDV – a.

Troškovi transporta nisu uključeni u cenu.

Troškovi carine za datu zemlju nisu uračunati u cenu.

Porudžbenica

Molimo Vas popunite formu ispod kako biste naručili Vaše izdanje!

1
Firma
2
Dostava
3
Izdanja
Odaberite izdanja:

Žuta knjiga 2017 SR/EN

Crvena knjiga 2017 SR/EN

Bela knjiga 2017 SR/EN

Žuta knjiga 1999 SR/EN

Crvena knjiga 1999 SR/EN

Zelena knjiga 1999 SR/EN

Bela knjiga 2006 SR/EN

MDB Harmonizovano izdanje (Pink knjiga) 2010 SR/EN

Narandžasta knjiga 2008 SR/EN

Žuta knjiga za elektro i mašinske radove 1987 SR/EN

Priručnik za medijatore u građevinarstvu SR

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trenodovima u gradjevinarstvu.