70 eur + pdv
Download

Kratak opis (Preuzmi pdf) 156 KB

Žuta knjiga – Uslovi ugovaranja za postrojenje i projektovanje – izgradnju 2. Izdanje (2017.) dvojezično
70 eur + pdv

Ovo drugo izdanje Uslova za ugovaranje Postrojenja i projektovanje-izgradnju objavila je
Međunarodna federacija inženjera konsultanata (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils –
FIDIC) kao ažuriranu verziju FIDIC Uslova za ugovaranje Postrojenja i projektovanje-izgradnju (Žuta
knjiga), prvo izdanje.

Zajedno sa FIDIC Crvenom knjigom iz 1999. (Uslovi ugovaranja za građevinske radove) i FIDIC
Srebrnom knjigom iz 1999. (Uslovi ugovaranja projekata „ključ u ruke”), FIDIC Žuta knjiga iz 1999. je
u širokoj upotrebi gotovo dve decenije. Posebno je dobila priznanje, između ostalog, i zbog principa
ravnomerne podele rizika između Naručioca i Izvođača u projektima u kojima Izvođač projektuje i
izvodi radove, i može da obezbedi postrojenje, u skladu sa zahtevima Naručioca, uključujući bilo koju
kombinaciju građevinskih, mašinskih, električnih i/ili drugih radova na izgradnji.

Ovo drugo izdanje FIDIC-ove Žute knjige nastavlja da koristi FIDIC-ove osnovne principe ravnomerne
podele rizika, istovremeno nastojeći da ih nadogradi ogromnim iskustvima stečenim tokom njihove
primene u proteklih 18 godina. Primera radi, ovo izdanje pruža:

1) detaljnije i jasnije zahteve u pogledu obaveštenja i druge vrste komunikacija;
2) odredbe koje predviđaju jednak tretman klejmova Naručilaca i Izvođač, odvojeno od sporova;
3) mehanizme za izbegavanje sporova; i
4) detaljne odredbe za upravljanje kvalitetom i verifikaciju ispunjenosti ugovornih obaveza izvođača

Ovi Uslovi ugovaranja za Postrojenja i projektovanje-izgradnju obuhvataju uslove koji se
najverovatnije mogu primeniti na većinu takvih ugovora. Osnovne informacije koje su specifične za
svaki pojedinačni ugovor moraju se uneti u Posebne uslove, Deo A – Ugovorni podaci.
Pored toga, uzeto je u obzir da mnogi Naručioci, posebno državne agencije, mogu da zahtevaju
posebne uslove ugovora ili određene postupke koji se razlikuju od onih predviđenih Opštim
uslovima. Takve uslove treba uneti u Deo B – Specijalne odredbe
Treba napomenuti da su Opšti uslovi i Posebni uslovi (Deo A – Ugovorni podaci i Deo B – Specijalne
odredbe) sastavni deo Uslova Ugovora.

Kao pomoć Naručiocima u pripremi tenderske dokumentacije i u izradi Posebnih uslova ugovora za
određene ugovore, ova publikacija sadrži Napomene o pripremi tenderske dokumentacije i
Napomene o pripremi Specijalnih odredbi, koje daju važne savete sastavljačima ugovorne
dokumentacije, posebno Zahteva Naručioca i Specijalnih odredbi. Pri sastavljanju Specijalnih
odredbi, ako je potrebno da se klauzule u Opštim uslovima zamene ili dopune, pre nego što se unese
bilo koji primer formulacije, Naručiocima se savetuje da potraže pravni i inženjerski savet kako bi se
izbegle nejasnoće i obezbedila celovitost i doslednost sa ostalim odredbama ugovora.
Na početku ove publikacije nalazi se niz dijagrama toka, koji u vizuelnom formatu prikazuju
uobičajeni redosled aktivnosti karakterističnih za FIDIC model ugovora za Postrojenja i
projektovanje-izgradnju. Dijagrami su isključivo ilustrativni i ne mogu se uzimati u obzir za potrebe
tumačenja Uslova Ugovora.

Ova publikacija takođe sadrži nekoliko modela obrazaca, koji treba da pomognu obema Stranama da
shvate zahteve trećih lica, poput izdavalaca sredstava obezbeđenja i garancija.
Sastavljačima ugovornih dokumenata skreće se pažnja da da su Opšti uslovi svih FIDIC ugovora
zaštićeni autorskim pravima i žigom i ne mogu se menjati bez posebne pisane saglasnosti, obično u
obliku dozvole FIDIC-a za izmenu i dopunu. Ako sastavljači žele da izmene odredbe iz Opštih uslova,
to mogu da učine u Delu B Posebnih uslova – Specijalne odredbe, kao što je gore pomenuto, a ne
unošenjem izmena u Opšte uslove.

FIDIC smatra da verzija na engleskom jeziku predstavlja zvaničan i verodostojan tekst.

* Cena je izražena u EUR-ima.

Obračunava se dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan izdavanja profakture.

Plaćanje se vrši avansno.

ACES je PDV obveznik, te se obračunava 10% PDV - a.

Troškovi transporta nisu uključeni u cenu.

Troškovi carine za datu zemlju nisu uračunati u cenu.

Porudžbenica