ACESUdruženje inženjera konsultanata Srbije

  • FIDIC
  • EFCA

National Member Association

Statut

U skladu sa članovima 12. i 22. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS br. 51/09, i 99/2011 - dr. zakoni ) Skupština Udruženja inženjera konsultanata Srbije - ACES, sa sedištem u Beogradu, Ul. Zahumska br. 26, upisanog u Registar udruženja Agencije za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 17749692, je na sednici održanoj dana 20.09.2017. godine u Beogradu donela sledeći:
 
 
 
 
 
PREČIŠĆENI TEKST STATUTA
 
UDRUŽENjA INŽENjERA
 
KONSULTANATA SRBIJE - ACES 
 
 
 
                                                     
 
1.     NAZIV I SEDIŠTE
 
 
 
1.1   Udruženje inženjera konsultanata Srbije - ACES (u daljem tekstu “Udruženje”) je osnovano odlukom osnivača donetoj na Skupštini održanoj 27. februara 2009. godine u Beogradu kao nestranačko, nevladino i neprofitabilno udruženje sa zadatkom ostvarivanja ciljeva iz oblasti delovanja definisanih ovim Statutom (u daljem tekstu: Udruženje).
 
1.2   Naziv Udruženja je (na ćiriličnom pismu): Удружење инжењера консултаната Србије - АСES. Skraćeni naziv Udruženja je (na ćiriličnom pismu): ACES.
 
        Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Association of Consulting Engineers of Serbia– ACES. Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku je: ACES.
 
1.3   Udruženje  je pravno lice. Osniva se na neodređeno vreme.  Svoje aktivnosti obavlja na teritoriji Srbije.
 
1.4   Sedište Udruženja je u Beogradu, a deluje na teritoriji Srbije.
 
1.5   Udruženje ima pečat okruglog oblika, uobičajene veličine, koji sadrži logo, i na kome je ćirilicom ispisan tekst: Udruženje inženjera konsultanata Srbije, Beograd, i na engleskom jeziku Association of Consulting Engineers of Serbia, Belgrade.
 
1.6   Udruženje ima štambilj pravougaonog oblika, uobičajene veličine, u koji je upisan logo i tekst naveden u predhodnom stavu ovog člana, napisan je krupnim slovima, horizontalno i to ćirilicom i engleskim jezikom.
 
1.7   Udruženje ima logo koji prikazuje kocku crvene, plave, bele i sive boje, a ispod kocke akronim imena Udruženja na engleskom jeziku: ACES i puno ime na srpskom i engleskom jeziku: Udruženje inženjera konsultanata Srbije, Association of Consulting Engineers of Serbia.
 
1.8   Udruženje u prepisci koristi memorandum, koji sadrži logo, ikoji na srpskom jeziku sadrži naziv i sedište, telefon, telefaks, adresu za elektronsku poštu, broj računa, broj registracije kod državnog organa i matični broj.
 
1.9  Udruženje je nezavisno telo u odnosu na svoje članove. Za svoje obaveze Udruženje odgovara celom svojom imovinom.
 
1.10 Članovi Udruženja ne snose odgovornost za finansijske i druge obaveze Udruženja.
 
 
 
2.       OBLAST DELOVANjA UDRUŽENjA
 
 
 
2.1   Oblast delovanja Udruženja je okupljanje inženjera konsultanata radi razmene iskustava, unapređenja znanja, zalaganje za borbu protiv korupcije, zalaganje za unapređenje i ostvarivanje zaštite životne sredine kojom se u svom radu bave inženjeri konsultanti, ostvarivanje razmene znanja i iskustava sa inženjerima u inostranstvu, kao i izdavanje i prodaja knjiga i stručnih publikacija u oblasti delovanja Udruženja, što u krajnjem slučaju ima za cilj unapređenje nivoa znanja inženjera konsultanata u skladu sa svetskim standardima.
 
 
 
Zadaci Udruženja su:
 
 
 
3.       ZADACI UDRUŽENjA
 
 
 
U svojoj oblasti delovanja Udruženje će se naročito zalagati za:
 
 
 
3.1         promovisanje uloge i značaja nezavisnih inženjera konsultanata u Srbiji,
 
3.2         promociju poziva inženjera konsultanata, njegovih vrednosti i uloge koju treba da ima,
 
3.3         doprinošenje promociji procedura koje obezbeđuju transparentnost,
 
3.4        praćenje i obezbeđivanje informacija za potrebe svojih članova u vezi s zakonskom regulativom, politikom i programima nadležnih organa Srbije za pitanja od interesa za Udruženje,
 
3.5         prikupljanje informacija od interesa za rad inženjera konsultanata i formiranje odgovarajuće baze podataka za potrebe svojih članova,
 
3.6        afirmisanje najviših etičkih standarda koji se primenjuju u radu inženjera konsultanata i staranje o tome da ih se članovi pridržavaju i time delotvorno učestvuju u borbi protiv korupcije u građevinskoj industriji,
 
3.7         konstantnu brigu o razvoju tehničkih znanja članova Udruženja,
 
3.8         organizovanje, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savetovanja, seminara, obuka, okruglih stolova i drugih oblika edukacije radi potrebe inovacije znanja članova Udruženja i zainteresovanih lica,
 
3.9         prikupljanje i obrađivanje naučne stručne literature u oblasti delovanja Udruženja,
 
3.10       objavljivanje i prodaju knjiga i drugih stručnih publikacija u oblasti delovanja Udruženja.
 
 
 
4.     ODNOS I SARADNjA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA
 
 
 
4.1     Udruženje može da stupa u saveze, druge oblike udruživanja, kao i da stupa u međunarodne organizacije.
 
4.2     Odluku o tome donosi Skupština Udruženja i u zakonom propisanom roku obaveštava nadležni državni organ.
 
 
 
5.      ČLANSTVO UDRUŽENjA
 
 
 
5.1    KATEGORIJE ČLANSTVA
 
 
 
5.1.1  REDOVNI ČLANOVI.
 
Redovni član može postati privredno društvo koje se bavi inženjerskim konsaltingom na teritoriji Srbije.
 
5.1.2  PRIDRUŽENI ČLANOVI.
 
Pridruženi član može postati drugo pravno lice koje je registrovano na teritoriji Srbije, ili neko drugo udruženje ili organizacija koja se zanima za struku inženjera konsultanta i unapređenje standarda u ovoj grani.
 
5.1.3   POČASNI ČLANOVI.
 
Počasni član može postati lice koje, na predlog Upravnog odbora, izabere Skupština Udruženja.
 
 
 
 
 
5.2     OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA ČLANSTVO
 
 
 
Opšti uslovi koje svaki redovni član Udruženja mora da ispuni su:
 
 
 
Da prihvata odredbe Statuta, Etički kodeks Udruženja i da je spreman da doprinosi ostvarivanju oblasti delovanja Udruženja.
 
 
 
Upravni odbor, u skladu sa Statutom, bliže uređuje način pristupanja, prava i obaveze članova Udruženja, kao i istupanje članova iz Udruženja.
 
 
 
 
 
5.3     PRISTUPANjE UDRUŽENjU
 
 
 
5.3.1    Zainteresovana privredna društva podnose Upravnom odboru Udruženja molbu za pristupanje Udruženju, uz dve preporuke članova Udruženja, preko Izvršnog direktora. Izvršni direktor molbu sa dostavljenom dokumentacijom prosleđuje Upravnom odboru.
 
           Odluka Upravnog odbora o prijemu u članstvo razmatra se na prvoj narednoj sednici Upravnog odbora.
 
5.3.2    Odluka o prijemu novog člana Udruženja se smatra usvojenom ako za nju glasa dve trećine (2/3) ukupnog broja članova Upravnog odbora Udruženja.
 
5.3.3    Prijem u Udruženje automatski podrazumeva da novi član prihvata Statut Udruženja i Etički kodeks Udruženja.
 
5.3.4.   Skupština Udruženja utvrđuje kriterijume o tome koliko predstavnika u Skupštini Udruženja jedno privredno društvo može da ima.
 
 
 
5.4     OBAVEZE ČLANOVA
 
 
 
5.4.1    Svi članovi Udruženja moraju redovno ispunjavati svoje obaveze prema Udruženju.
 
5.4.2    Svi članovi Udruženja moraju se pridržavati Statuta Udruženja, Etičkog kodeksa Udruženja, odluka Skupštine i Upravnog odbora Udruženja.
 
 
 
5.5     ISTUPANjE, SUSPENZIJA I ISKLjUČENjE ČLANOVA  IZ UDRUŽENjA
 
 
 
5.5.1    Svoje Obaveštenje o istupanju iz Udruženja član mora preporučenom poštom poslati na adresu Udruženja.
 
5.5.2    Obaveštenje o istupanju ne povlači pravo na isplatu uplaćene godišnje članarine.
 
5.5.3    Svaki član koji se ne pridržava Statuta i normativnih akata Udruženja odnosno odluka Skupštine Udruženja, ili koji ne plati obaveznu članarinu, biće upozoren od strane Izvršnog direktora.
 
5.5.4    Svaki član koji grubo prekrši Statut Udruženja ili Etički kodeks Udruženja može biti suspendovan odlukom Upravnog odbora Udruženja. Odluka o suspenziji mora biti obrazložena i ne utiče na smanjenje ili prestanak obaveze plaćanja članarine. Član Udruženja na koga se suspenzija odnosi može da zatraži od Upravnog odbora odluku o prestanku suspenzije tek kada nestane osnov zbog kog je odluka i doneta.
 
5.5.5    Svaki član koji ozbiljno dovede u pitanje interese Udruženja, ne reaguje na upozorenje Izvršnog direktora ili ne ispuni svoje finansijske obaveze prema Udruženju može biti isključen iz Udruženja odlukom Upravnog odbora Udruženja.
 
5.5.6    Odluka o isključenju člana se smatra usvojenom ako za nju glasa većina  prisutnih članova Upravnog odbora. Odluka o isključenju člana mora biti obrazložena.
 
5.5.7    Upravni odbor Udruženja može doneti odluku o isključenju člana i kada je taj član dostavio obaveštenje o istupanju iz Udruženja.
 
 
 
6        ORGANIZACIONA STRUKTURA UDRUŽENjA
 
 
 
6.1     SKUPŠTINA UDRUŽENjA
 
 
 
6.1.1    Skupština je najviši organ Udruženja i čine je predstavnici svih članova Udruženja, s tim da pravo glasa, u skladu sa ovim Statutom, imaju jedino redovni članovi Udruženja.
 
6.1.2    Redovne sednice Skupština će održavati po pravilu najmanje jednom u toku godine. Mesto i vreme održavanja redovne sednice Skupštine biće određeno unapred odlukom Skupštine na kraju svakog zasedanja, a može biti određeno i naknadno, odlukom Upravnog odbora Udruženja. Redovnu sednicu Skupštine saziva Skupština na kraju svakog zasedanja.
 
6.1.3    Vanredne sednice Skupštine se mogu zakazati na pismeni predlog Predsednika Upravnog odbora Udruženja ili na pismeni predlog potpisan od strane najmanje jedne trećine (1/3) članova. Takav predlog će obavezno sadržati obrazloženje za zakazivanje vanredne sednice i predlog dnevnog reda i mora se podneti trideset (30) dana pre predloženog održavanja sednice.
 
6.1.4    Nadležnosti Skupštine su:
 
-            razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja Udruženja,
 
-            razmatranje i usvajanje budžeta Udruženja i visine članarine,
 
-            razmatranje i usvajanje plana rada Udruženja za narednu godinu,
 
-            izbor i razrešenje članova Upravnog odbora,
 
-            donošenje odluke o predlozima za izmenu i dopunu Statuta Udruženja,
 
-            odlučivanje o pokretanju postupka za utvrđivanje odgovornosti člana Upravnog odbora,
 
-            odlučivanje o prigovorima i žalbama članova na rad i odluke Upravnog odbora,
 
-            donošenje Poslovnika o radu Skupštine,
 
-            utvrđivanje kriterijuma o tome koliko predstavnika u Udruženju jedno privredno društvo može da ima,
 
-            odlučivanje o prestanku članstva određenog člana Udruženja,
 
-            izbor počasnog člana udruženja na predlog Upravnog odbora,
 
-            odlučivanje o prestanku Udruženja,
 
-            odlučivanje o statusnim promenama
 
-            donošenje drugih odluka potrebnih za realizaciju oblasti delovanja Udruženja na zajednički predlog najmanje pet (5) članova Udruženja ili Upravnog odbora.
 
6.1.5    Skupština na početku sednice bira Predsednika Skupštine na predlog Upravnog odbora ili drugog člana Skupštine i može punovažno odlučivati ako sednici prisustvuje više od polovine svih članova sa pravom glasa Udruženja. Predsednik Skupštine ima mandat od dve (2) godine i bira se iz kategorije redovnih članova Udruženja.
 
6.1.6    U slučajevima donošenja odluka u vezi organizacije i prestanka Udruženja, Skupština odlučuje kvalifikovanom većinom (polovina ukupnog broja članova sa pravom glasa plus jedan glas). Punovažne odluke Skupština donosi većinom glasova članova Skupštine prisutnih na sednici Skupštine.Odluke Udruženja donete na propisan način obavezne su za sve članove Udruženja, uključujući za one koji nisu bili prisutni ili nisu imali pravo glasa.
 
6.1.7    Redovni članovi Udruženja koji kasne sa plaćanjem članarine Udruženju neće imati pravo glasa ni po kom pitanju na sednici Skupštine niti će se računati prilikom određivanja kvoruma za odlučivanje u Skupštini.
 
6.1.8    Svaki član Skupštine moći će da izvrši uvid u knjige i dokumentaciju Udruženja koja je nastala u toku rada.                                                                  
 
6.1.9    Članovi koji imaju pravo glasa mogu da glasaju pisanim putem: poštom ili elektronskom poštom. Član koji koristi ovaj način glasanja smatra se da lično prisustvuje sednici na kojoj se glasa o pitanju za koje je pisanim putem dao svoj glas, i za potrebe konkretne tačke o kojoj se odlučuje ulazi u kvorum.
 
6.1.10 Rad Skupštine (pripremanje i sazivanje sednica, sastavljanje predloga dnevnog reda, priprema materijala, prava i dužnosti predsednika Skupštine, prava i dužnosti članova na sednici Skupštine, tok rada na sednici, način učešća u diskusiji, način glasanja, trajanje i održavanje reda na sednici, zapisnici sa sednica Skupštine, ovlašćenja drugim licima za prisustvo i glasanje na Skupštini u slučaju sprečenosti) regulisaće se posebnim Poslovnikom o radu Skupštine
 
 
 
6.2     UPRAVNI ODBOR UDRUŽENjA
 
 
 
6.2.1   Upravni odbor je izvršni organ Udruženja koji se sastoji od sedam (7) članova Udruženja od kojih se jedan (1) član bira iz redova pridruženih članova Udruženja, dok se preostalih šest (6) članova Upravnog odbora biraju iz kategorije redovnih članova Udruženja od kojih je jedan Predsednik skupštine.
 
6.2.2   Prvog Predsednika i Potpredsednika Upravnog odbora i članove Upravnog odbora će izabrati Osnivačka Skupština Udruženja i to većinom glasova prisutnih osnivača. Svaki naredni Upravni odbor će na prvoj sednici izabrati Predsednika i Potpredsednika i to većinom glasova svih članova Upravnog odbora. Predsednik i Potpredsednik Upravnog odbora biraju se iz kategorije redovnih članova Udruženja.
 
6.2.3   Mandat članova Upravnog odbora traje dve (2) godine sa mogućnošću reizbora.
 
6.2.4   Kandidate za članove Upravnog odbora predlažu članovi Udruženja.
 
6.2.5   Prilikom izbora kandidata za članove Upravnog odbora uzeće se u obzir profil stručnjaka potreban za delotvoran rad Upravnog odbora. Kao minimum članovi Upravnog odbora treba da poseduju visoku stručnu spremu i da budu direktori u privrednim društvima koja se bave inženjerskim konsaltingom na teritoriji Srbije.
 
6.2.6   Nadležnosti Upravnog odbora su:
 
-         izvršavanje odluka Skupštine i podnošenje Skupštini godišnjih izveštaja o radu Upravnog odbora,
 
-         upravljanje Udruženjem u skladu sa utvrđenom politikom i ciljevima iz oblasti delovanja Udruženja, uključujući izradu planova rada,
 
-         raspolaganje i obezbeđivanje pravilnosti raspolaganja finansijskih sredstava i imovine Udruženja,
 
-         podnošenje Skupštini godišnjeg finansijskog izveštaja i predloga budžeta za narednu godinu,
 
-         razmatranje i usvajanje periodičnih izveštaja Udruženja koje priprema Izvršni direktor Udruženja,
 
-         davanje predloga Skupštini o saradnji i povezivanju sa drugim organizacijama,
 
-         pripremanje predloga dnevnog reda i odluka za sednicu Skupštine,
 
-         formiranje pomoćnih radnih tela i izbor njegovih članova (u slučaju formiranja pomoćnih radnih tela, izmenjen i dopunjen Statut biće u zakonom propisanom roku dostavljen nadležnom državnom organu),
 
-         prijem, suspenzija i isključenje članova iz Udruženja,
 
-         izbor Predsednika i Potpredsednika Upravnog odbora,
 
-         donošenje Poslovnika o radu i drugih pravila i akata vezana za rad Upravnog odbora,
 
-         zapošljavanje Izvršnog direktora Udruženja i drugih zaposlenih u Udruženju,
 
-         donošenje odluke o promeni sedišta Udruženja.
 
6.2.7   U slučaju da se pojavi pitanje koje ne spada u izričite nadležnosti organa Udruženja predviđene Statutom, opštim aktima Udruženja ili odlukom Skupštine, smatraće se da će o njima Upravni odbor biti nadležan da odlučuje.
 
6.2.8   Odluke Upravnog odbora su obavezujuće za sve članove Udruženja koje će u slučaju neslaganja imati pravo da dostave Upravnom odboru prigovor na odluku sa obrazloženjem takvog prigovora. Prigovor ne zadržava izvršenje odluke Upravnog odbora. Ukoliko Upravni odbor ne uvaži takav prigovor, članovi nezadovoljni takvom odlukom se mogu žaliti Skupštini Udruženja.
 
6.2.9   Upravni odbor je nadležan da dostavi Skupštini svoje mišljenje o eventualnom sporu koji bi mogao postojati između članova Udruženja.
 
6.2.10 Članovi Upravnog odbora neće primati naknadu za svoj rad, ali je Upravni odbor ovlašćen da donese odluku o naknadi razumnih troškova članovima Upravnog odbora na ime prisustvovanja sednicama, pod uslovom da su takve usluge apsolutno neophodne ostvarivanju ciljeva iz oblasti delovanja Udruženja.
 
6.2.11 Svaki član Upravnog odbora moći će da izvrši uvid u knjige  i dokumentaciju Udruženja.
 
6.2.12 Upravni odbor može punovažno donositi odluke ako sednici prisustvuje najmanje većina ukupnog broja članova Upravnog odbora.
 
6.2.13 Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora.
 
6.2.14 Osim u slučaju postojanja potrebe za održavanjem sednice, predsednik Upravnog odbora mora sazvati sednicu Upravnog odbora na zahtev najmanje tri člana Upravnog odbora, te ako to ne učini u roku od sedam (7) dana od dana prijema takvog zahteva, sednicu mogu sazvati sami članovi Upravnog odbora koji su podneli zahtev za sazivanje sednice.
 
6.2.15 Ukoliko se Upravni odbor ne sastane u periodu dužem od 6 (šest) meseci, svaki član Upravnog odbora ovlašćen je da sazove sednicu Skupštine Udruženja.
 
6.2.16 Ostala pitanja koja se tiču rada Upravnog odbora Udruženja a koja nisu regulisana ovim Statutom (pripremanje i sazivanje sednica, sastavljanje predloga dnevnog reda, priprema materijala, prava i dužnosti predsednika Upravnog odbora, prava i dužnosti predsednika, potpredsednika i članova Upravnog odbora, tok rada na sednici, način učešća u raspravi, glasanje i odlučivanje, hitni postupci, trajanje i održavanje reda na sednici, imenovanje i obaveze sekretara Upravnog odbora ukoliko taj posao ne obavlja Izvršni direktor Udruženja, zapisnici sa sednica Upravnog odbora, ovlašćenja drugim licima za prisustvo i glasanje u slučaju sprečenosti) regulisaće se posebnim Poslovnikom o radu Upravnog odbora.
 
 
 
6.3      IZVRŠNI DIREKTOR
 
 
 
6.3.1    Za Izvršnog direktora Udruženja može biti birana osoba koja pored opštih uslova poseduje visoku stručnu spremu i najmanje tri (3) godine radnog iskustva.
 
6.3.2    Izvršnog direktora Udruženja zapošljava Upravni odbor Udruženja.
 
6.3.3    Poslovi koje će obavljati Izvršni direktor su:
 
      - organizacija i dnevno vođenje poslova Udruženja,
 
      - staranje o tome da se sva prepiska Udruženja kako sa članovima tako i sa trećim licima vodi na uredan i ažuran način,
 
      - organizacija i vođenje evidencije o sastancima Upravnog odbora kao i dokumentacione arhive Udruženja,
 
      - organizacija i vođenje blagajničkih poslova, u skladu sa odlukama Upravnog odbora,
 
      - staranje o zakonitosti rada Udruženja u pogledu poslova koje obavlja,
 
      - priprema periodičnih tromesečnih izveštaja o radu Udruženja i njegovo podnošenje Upravnom odboru,
 
      - obezbeđivanje blagovremene i uredne pripreme materijala za sednice organa Udruženja,
 
      - radno angažovanje lica za potrebe Udruženja, u meri u kojoj je to neophodno za ispunjenje ciljeva i zadataka Udruženja postavljenih ovim Statutom i odlukama Upravnog odbora,
 
      - utvrđivanje liste predloženih kandidata za članove Upravnog odbora,
 
      - predlaganje mogućih projekata za realizaciju ciljeva i zadataka Udruženja,
 
      - obavljanje i drugih poslova utvrđenih odlukama Upravnog odbora.
 
6.3.5    Izvršni direktor ima obavezu da održava i ažurira registar članova Udruženja koji će uključiti pun naziv i sedište članova, delatnost, lice ovlašćeno za zastupanje, način kontakta, datum prijema u članstvo Udruženja, kao i druge podatke. Registar članova će biti objavljen i redovno ažuriran na Internet adresi Udruženja koja će biti oformljena u najkraćem mogućem roku po formalnom osnivanju Udruženja.
 
6.3.6    U slučaju da Izvršni direktor u periodu dužem od mesec dana nije u stanju  iz bilo kog razloga da izvršava svoje obaveze, Upravni odbor će u najkraćem mogućem roku zaposliti zamenika Izvršnog direktora koji će obavljati poslove do povratka na rad Izvršnog direktora. Članovi Udruženja se obavezno od strane Predsednika Upravnog odbora odmah obaveštavaju o ovakvoj odluci Upravnog odbora.
 
 
 
7.       ZASTUPANjE UDRUŽENjA
 
 
 
7.1       Udruženje zastupa i predstavlja Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom/njenom odsustvu Potpredsednik Upravnog odbora Udruženja.  Predsednik Upravnog odbora, odnosno Potpredsednik Upravnog odbora su istovremeno i Predsednik odnosno Potpredsednik Udruženja. Za raspolaganje imovinom Udruženja Predsednik i Potpredsednik će imati pravo da svoja ovlašćenja prenesu pisanim putem samo drugim članovima Upravnog odbora.
 
7.2       Udruženje zastupa i potpisuje dokumenta udruženja i Izvršni direktor u granicama punomoćja dobijenog od strane Predsednika i Potpredsednika Udruženja, a u obimu potrebnom radi izvršavanja obaveza predviđenih Statutom i pisanih instrukcija primljenih od strane Upravnog odbora, bez prava da svoja ovlašćenja prenese drugom licu.
 
7.3       Za zaključivanje ugovora u svojstvu zastupnika Udruženja čija je vrednost veća od 100.000,00 dinara, Predsednik ili Potpredsednik Udruženja će biti dužni da pribave prethodnu odluku Upravnog odbora Udruženja. Vrednost navedena u ovom članu može biti promenjena odlukom Skupštine.                
 
7.4       Pored Predsednika i Potpredsednika Udruženja, Udruženje može imati jedno ili više lica ovlašćenih za zastupanje, izabranih odnosno imenovanih od strane Skupštine Udruženja na način određen Statutom. Tako imenovan zastupnik Udruženja dužan je da se pridržava ovlašćenja određenih Statutom i odlukom organa Udruženja.
 
 
 
8.      IMOVINA UDRUŽENjA
 
 
 
8.1   Imovinu Udruženja čine novac, stvari i prava.
 
8.2   Za ostvarivanje ciljeva iz svoje oblasti delovanja Udruženje će obezbeđivati sredstva iz sledećih izvora:
 
-       članarine,
 
-       pokloni i zaveštanja pravnih i fizičkih lica,
 
-       konkurisanjem projekata kod nadležnih organa,
 
-       sponzorstvo
 
-       drugi izvori u skladu sa zakonom.
 
8.3   Udruženje može pribavljati sredstva i od kotizacije za seminare i druge oblike edukacije iz oblasti delovanja Udruženja, kao i od izdavanja i prodaje knjiga i drugih stručnih publikacija iz oblasti delovanja Udruženja.
 
8.4   Za preuzete obaveze u pravnom prometu, Udruženje odgovara svojom imovinom.
 
8.5   Imovina i sredstva Udruženja koristiće se isključivo za ostvarivanje i promociju ciljeva Udruženja i obavljanja aktivnosti predviđenih Statutom i odlukama organa Udruženja. Bez posebne odluke Upravnog odbora neće biti moguća bio kakva isplata ili raspolaganje imovinom Udruženja u korist nekog od članova Udruženja ili njenih organa.
 
8.6   Svaka finansijska kontribucija Udruženju biće uplaćivana na račun Udruženja koji će biti otvoren kod banke po odluci Upravnog odbora.
 
8.7.  Godišnja članarina utvrđena odlukom Skupštine za određenu budžetsku godinu, fakturisaće se članovima Udruženja i biće plativa Udruženju u roku od jednog (1) meseca od dana prijema fakture. U slučaju neplaćanja članarine, članu će se dostaviti obaveštenje od strane Izvršnog direktora Udruženja, te ako član u narednom roku od petnaest (15) dana od dana prijema takvog obaveštenja ne plati članarinu, biće odstranjen iz registra članova Udruženja i neće biti kontaktiran u svrhe obavljanja aktivnosti Udruženja, osim u slučaju postojanja okolnosti koje opravdavaju zakašnjenje u isplati članarine, koje je Upravni odbor prethodno utvrdio. Odstranjeni član se može ponovo uneti u registar Udruženja odlukom Upravnog odbora, po plaćanju zaostalih iznosa članarine.
 
8.8   Članovi Udruženja će biti obavezni da bez odlaganja izveste Izvršnog direktora Udruženja o promenama podataka navedenih u obrascu zahteva za članstvo u Udruženju.
 
8.9   Novi članovi plaćaju pun iznos članarine za tekućugodinu. Članstvo postaje efektivno jedino po uplati članarine, i traje godinu dana od dana uplate.
 
8.10 Budžetska godina će odgovarati kalendarskoj godini. Godišnji finansijski izveštaj će uključiti detaljan pregled svih prihoda i rashoda Udruženja.
 
8.11 U slučaju da Udruženje nema sredstva neophodna za ostvarivanje svojih aktivnosti, Upravni odbor je obavezan da utvrdi razloge nastanka takve situacije i da o njima obavesti sve članove Udruženja, zajedno sa predlogom za rešavanje takvih problema.
 
 
 
9.      PRIVREDNA DELATNOST KOJOM SE STIČE DOBIT
 
 
 
9.1   Udruženje pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost izdavanja knjiga pod šifrom 58.11 Uredbe o klasifikaciji delatnosti što obuhvata izdavanje knjiga u štampanom ili elektronskom obliku, u audio zapisu ili na internetu, izdavanje brošura, prospekata, letaka, i  ostalih stručnih publikacija iz oblasti delovanja Udruženja.
 
9.2   Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.
 
9.3.  Pored obavljanja delatnosti iz tačke 9.1, Udruženje će pribavljati sredstva obavljajući i sledeće privredne delatnosti:
 
-     82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova - u okviru koje će naročito organizovati stručne kongrese, konferencije i sastanake;
 
-     85.59  Ostalo obrazovanje - u okviru koje će naročito organizovati treninge, seminare i druge stručne edukacije;
 
-     74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti - u okviru koje će naročito organizovati održavanje Nacionalne PRO liste Udruženja i davanje ostalih stručnih saveta.
 
9.4   Dobit ostvarena na način iz tačke 9.1 i tačke 9.3 ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.
 
 
 
10.   PRESTANAK  UDRUŽENjA
 
 
 
10.1  Ako u periodu dužem od jedne (1) godine ne budu postojali uslovi za ostvarivanje oblasti delovanja i sprovođenje aktivnosti Udruženja predviđene ovim Statutom, Skupština Udruženja doneće odluku o prestanku Udruženja, a njegova imovina će se, nakon namirivanja svih obaveza Udruženja, raspodeliti drugoj organizaciji koja ima ciljeve iste ili slične Udruženju, o čemu će odluku doneti Skupština na predlog Upravnog odbora.
 
 
 
11.    ZAVRŠNE ODREDBE
 
 
 
11.1  Osnivačima Udruženja će se smatrati lica čija su imena navedena u “Odluci o osnivanju” Udruženja od 27. februara 2009. godine.
 
11.2  Članovima Udruženja će se smatrati lica koja pristupe Udruženju na način predviđen odredbama ovog Statuta.
 
11.3  Predlozi za izmenu ovog Statuta se podnose Upravnom odboru i smatraće se pravno relevantnim ukoliko su dati od strane većine ukupnog broja članova Upravnog odbora ili od strane najmanje jedne četvrtine ukupnog broja članova Udruženja.
 
11.4  Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine, čime prestaje važenje Statuta donetog 29.03.2010. godine, a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog državnog organa.
 
11.5  Ovaj Statut potpisan je od strane Predsedavajućeg osnivačke Skupštine Udruženja u pet (5) primeraka za potrebe registracije kod državnih organa, otvaranja računa i za potrebe Udruženja.
 
 
 
U Beogradu, 20.09.2017. godine.                

Pošalji prijatelju

progress ajax_processing_msg