ACESУдружење инжењера консултаната Србије

  • FIDIC
  • EFCA

National Member Association

Статут

У складу са члановима 12. и 22. Закона о удружењима (Службени гласник РС бр. 51/09, и 99/2011 - др. закони ) Скупштина Удружења инжењера консултаната Србије - АCES, са седиштем у Београду, Ул. Захумска бр. 26, уписаног у Регистар удружења Агенције за привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 17749692, је на седници одржаној дана 20.09.2017. године у Београду донела следећи:

 

 

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ СТАТУТА

УДРУЖЕЊА ИНЖЕЊЕРА

КОНСУЛТАНАТА СРБИЈЕ - АСES

 

                                                     

1.     НАЗИВ И СЕДИШТЕ

 

1.1   Удружење инжењера консултаната Србије - АСES (у даљем тексту “Удружење”) је основано одлуком оснивача донетој на Скупштини одржаној 27. фебруара 2009. године у Београду као нестраначко, невладино и непрофитабилно удружење са задатком остваривања циљева из области деловања дефинисаних овим Статутом (у даљем тексту: Удружење).

1.2   Назив Удружења је (на ћириличном писму): Удружење инжењера консултаната Србије - АCES. Скраћени назив Удружења је (на ћириличном писму): АСES.

        Назив Удружења на енглеском језику је: Association of Consulting Engineers of Serbia– ACES. Скраћени назив Удружења на енглеском језику је: ACES.

1.3   Удружење  je правно лицe. Оснива се на неодређено време.  Своје активности обавља на територији Србије.

1.4   Седиште Удружења је у Београду, а делује на територији Србије.

1.5   Удружење има печат округлог облика, уобичајене величине, који садржи лого, и на коме је ћирилицом исписан текст: Удружење инжењера консултаната Србије, Београд, и на енглеском језику Association of Consulting Engineers of Serbia, Belgrade.

1.6   Удружење има штамбиљ правоугаоног облика, уобичајене величине, у који је уписан лого и текст наведен у предходном ставу овог члана, написан је крупним словима, хоризонтално и то ћирилицом и енглеским језиком.

1.7   Удружење има лого који приказује коцку црвене, плаве, беле и сиве боје, а испод коцке акроним имена Удружења на енглеском језику: ACES и пуно име на српском и енглеском језику: Удружење инжењера консултаната Србије, Association of Consulting Engineers of Serbia.

1.8   Удружење у преписци користи меморандум, који садржи лого, икоји на српском језику садржи назив и седиште, телефон, телефакс, адресу за електронску пошту, број рачуна, број регистрације код државног органа и матични број.

1.9  Удружење је независно тело у односу на своје чланове. За своје обавезе Удружење одговара целом својом имовином.

1.10 Чланови Удружења не сносе одговорност за финансијске и друге обавезе Удружења.

 

2.       ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА УДРУЖЕЊА

 

2.1   Област деловања Удружења је окупљање инжењера консултаната ради размене искустава, унапређења знања, залагање за борбу против корупције, залагање за унапређење и остваривање заштите животне средине којом се у свом раду баве инжењери консултанти, остваривање размене знања и искустава са инжењерима у иностранству, као и издавање и продаја књига и стручних публикацијa у области деловања Удружења, што у крајњем случају има за циљ унапређење нивоа знања инжењера консултаната у складу са светским стандардима.

 

Задаци Удружења су:

 

3.       ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА

 

У својој области деловања Удружење ће се нарочито залагати за:

 

3.1         промовисање улоге и значаја независних инжењера консултаната у Србији,

3.2         промоцију позива инжењера консултаната, његових вредности и улоге коју треба да има,

3.3        доприношење промоцији процедура које обезбеђују транспарентност,

3.4        праћење и обезбеђивање информација за потребе својих чланова у вези с законском регулативом, политиком и програмима надлежних органа Србије за питања од интереса за Удружење,

3.5        прикупљање информација од интереса за рад инжењера консултаната и формирање одговарајуће базе података за потребе својих чланова,

3.6         афирмисање највиших етичких стандарда који се примењују у раду инжењера консултаната и старање о томе да их се чланови придржавају и тиме делотворно учествују у борби против корупције у грађевинској индустрији,

3.7         константну бригу о развоју техничких знања чланова Удружења,

3.8         организовање, самостално или у заједници са другим организацијама, стручних скупова, саветовања, семинара, обука, округлих столова и других облика едукације ради потребе иновације знања чланова Удружења и заинтересованих лица,

3.9         прикупљање и обрађивање научне стручне литературе у области деловања Удружења,

3.10       објављивање и продају књига и других стручних публикација у области деловања Удружења.

 

4.     ОДНОС И САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 

4.1     Удружење може да ступа у савезе, друге облике удруживања, као и да ступа у међународне организације.

4.2     Одлуку о томе доноси Скупштина Удружења и у законом прописаном року обавештава надлежни државни орган.

 

5.      ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА

 

5.1    КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАНСТВА

 

5.1.1  РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ.

Редовни члан може постати привредно друштво које се бави инжењерским консалтингом на територији Србије.

5.1.2  ПРИДРУЖЕНИ ЧЛАНОВИ.

Придружени члан може постати друго правно лице које је регистровано на територији Србије, или неко друго удружење или организација која се занима за струку инжењера консултанта и унапређење стандарда у овој грани.

5.1.3   ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ.

Почасни члан може постати лице које, на предлог Управног одбора, изабере Скупштина Удружења.

 

 

5.2     ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ЧЛАНСТВО

 

Општи услови које сваки редовни члан Удружења мора да испуни су:

 

Да прихвата одредбе Статута, Етички кодекс Удружења и да је спреман да доприноси остваривању области деловања Удружења.

 

Управни одбор, у складу са Статутом, ближе уређује начин приступања, права и обавезе чланова Удружења, као и иступање чланова из Удружења.

 

 

5.3     ПРИСТУПАЊЕ УДРУЖЕЊУ

 

5.3.1    Заинтересована привредна друштва подносе Управном одбору Удружења молбу за приступање Удружењу, уз две препоруке чланова Удружења, преко Извршног директора. Извршни директор молбу са достављеном документацијом прослеђује Управном одбору.

           Одлука Управног одбора о пријему у чланство разматра се на првој наредној седници Управног одбора.

5.3.2    Одлука о пријему новог члана Удружења се сматра усвојеном ако за њу гласа две трећине (2/3) укупног броја чланова Управног одбора Удружења.

5.3.3    Пријем у Удружење аутоматски подразумева да нови члан прихвата Статут Удружења и Етички кодекс Удружења.

5.3.4.   Скупштина Удружења утврђује критеријуме о томе колико представника у Скупштини Удружења једно привредно друштво може да има.

 

5.4     ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА

 

5.4.1    Сви чланови Удружења морају редовно испуњавати своје обавезе према Удружењу.

5.4.2    Сви чланови Удружења морају се придржавати Статута Удружења, Етичког кодекса Удружења, одлука Скупштине и Управног одбора Удружења.

 

5.5     ИСТУПАЊЕ, СУСПЕНЗИЈА И ИСКЉУЧЕЊЕ ЧЛАНОВА  ИЗ УДРУЖЕЊА

 

5.5.1    Своје Обавештење о иступању из Удружења члан мора препорученом поштом послати на адресу Удружења.

5.5.2    Обавештење о иступању не повлачи право на исплату уплаћене годишње чланарине.

5.5.3    Сваки члан који се не придржава Статута и нормативних аката Удружења односно одлука Скупштине Удружења, или који не плати обавезну чланарину, биће упозорен од стране Извршног директора.

5.5.4    Сваки члан који грубо прекрши Статут Удружења или Етички кодекс Удружења може бити суспендован одлуком Управног одбора Удружења. Одлука о суспензији мора бити образложена и не утиче на смањење или престанак обавезе плаћања чланарине. Члан Удружења на кога се суспензија односи може да затражи од Управног одбора одлуку о престанку суспензије тек када нестане основ због ког је одлука и донета.

5.5.5    Сваки члан који озбиљно доведе у питање интересе Удружења, не реагује на упозорење Извршног директора или не испуни своје финансијске обавезе према Удружењу може бити искључен из Удружења одлуком Управног одбора Удружења.

5.5.6    Одлука о искључењу члана се сматра усвојеном ако за њу гласа већина  присутних чланова Управног одбора. Одлука о искључењу члана мора бити образложена.

5.5.7    Управни одбор Удружења може донети одлуку о искључењу члана и када је тај члан доставио обавештење о иступању из Удружења.

 

6        ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УДРУЖЕЊА

 

6.1     СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

 

6.1.1    Скупштина је највиши орган Удружења и чине је представници свих члановa Удружења, с тим да право гласа, у складу са овим Статутом, имају једино редовни чланови Удружења.

6.1.2    Редовне седнице Скупштина ће одржавати по правилу најмање једном у току године. Место и време одржавања редовне седнице Скупштине биће одређено унапред одлуком Скупштине на крају сваког заседања, а може бити одређено и накнадно, одлуком Управног одбора Удружења. Редовну седницу Скупштине сазива Скупштина на крају сваког заседања.

6.1.3    Ванредне седнице Скупштине се могу заказати на писмени предлог Председника Управног одбора Удружења или на писмени предлог потписан од стране најмање једне трећине (1/3) чланова. Такав предлог ће обавезно садржати образложење за заказивање ванредне седнице и предлог дневног реда и мора се поднети тридесет (30) дана пре предложеног одржавања седнице.

6.1.4    Надлежности Скупштине су:

-            разматрање и усвајање годишњег извештаја Удружења,

-            разматрање и усвајање буџета Удружења и висине чланарине,

-            разматрање и усвајање плана рада Удружења за наредну годину,

-            избор и разрешење чланова Управног одбора,

-            доношење одлуке о предлозима за измену и допуну Статута Удружења,

-            одлучивање о покретању поступка за утврђивање одговорности члана Управног одбора,

-            одлучивање о приговорима и жалбама чланова на рад и одлуке Управног одбора,

-            доношење Пословника о раду Скупштине,

-            утврђивање критеријума о томе колико представника у Удружењу једно привредно друштво може да има,

-            одлучивање о престанку чланства одређеног члана Удружења,

-            избор почасног члана удружења на предлог Управног одбора,

-            одлучивање о престанку Удружења,

-            одлучивање о статусним променама

-            доношење других одлука потребних за реализацију области деловања Удружења на заједнички предлог најмање пет (5) чланова Удружења или Управног одбора.

6.1.5    Скупштина на почетку седнице бира Председника Скупштине на предлог Управног одбора или другог члана Скупштине и може пуноважно одлучивати ако седници присуствује више од половине свих чланова са правом гласа Удружења. Председник Скупштине има мандат од две (2) године и бира се из категорије редовних чланова Удружења.

6.1.6    У случајевима доношења одлука у вези организације и престанка Удружења, Скупштина одлучује квалификованом већином (половина укупног броја чланова са правом гласа плус један глас). Пуноважне одлуке Скупштина доноси већином гласова чланова Скупштине присутних на седници Скупштине.Одлуке Удружења донете на прописан начин обавезне су за све чланове Удружења, укључујући за оне који нису били присутни или нису имали право гласа.

6.1.7    Редовни чланови Удружења који каснe са плаћањем чланарине Удружењу неће имати право гласа ни по ком питању на седници Скупштине нити ће се рачунати приликом одређивања кворума за одлучивање у Скупштини.

6.1.8    Сваки члан Скупштине моћи ће да изврши увид у књиге и документацију Удружења која је настала у току рада.                                                                  

 

6.1.9    Чланови који имају право гласа могу да гласају писаним путем: поштом или електронском поштом. Члан који користи овај начин гласања сматра се да лично присуствује седници на којој се гласа о питању за које је писаним путем дао свој глас, и за потребе конкретне тачке о којој се одлучује улази у кворум.

 

6.1.10 Рад Скупштине (припремање и сазивање седница, састављање предлога дневног реда, припрема материјала, права и дужности председника Скупштине, права и дужности чланова на седници Скупштине, ток рада на седници, начин учешћа у дискусији, начин гласања, трајање и одржавање реда на седници, записници са седница Скупштине, овлашћења другим лицима за присуство и гласање на Скупштини у случају спречености) регулисаће се посебним Пословником о раду Скупштине

 

6.2     УПРАВНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА

 

6.2.1   Управни одбор је извршни орган Удружења који се састоји од седам (7) чланова Удружења од којих се један (1) члан бира из редова придружених чланова Удружења, док се преосталих шест (6) чланова Управног одбора бирају из категорије редовних чланова Удружења од којих је један Председник скупштине.

6.2.2   Првог Председника и Потпредседника Управног одбора и чланове Управног одбора ће изабрати Оснивачка Скупштина Удружења и то већином гласова присутних оснивача. Сваки наредни Управни одбор ће на првој седници изабрати Председника и Потпредседника и то већином гласова свих чланова Управног одбора. Председник и Потпредседник Управног одбора бирају се из категорије редовних чланова Удружења.

6.2.3   Мандат чланова Управног одбора траје две (2) године са могућношћу реизбора.

6.2.4   Кандидате за чланове Управног одбора предлажу чланови Удружења.

6.2.5   Приликом избора кандидата за чланове Управног одбора узеће се у обзир профил стручњака потребан за делотворан рад Управног одбора. Као минимум чланови Управног одбора треба да поседују високу стручну спрему и да буду директори у привредним друштвима која се баве инжењерским консалтингом на територији Србије.

6.2.6   Надлежности Управног одбора су:

-         извршавање одлука Скупштине и подношење Скупштини годишњих извештаја о раду Управног одбора,

-         управљање Удружењем у складу са утврђеном политиком и циљевима из области деловања Удружења, укључујући израду планова рада,

-         располагање и обезбеђивање правилности располагања финансијских средстава и имовине Удружења,

-         подношење Скупштини годишњег финансијског извештаја и предлога буџета за наредну годину,

-         разматрање и усвајање периодичних извештаја Удружења које припрема Извршни директор Удружења,

-         давање предлога Скупштини о сарадњи и повезивању са другим организацијама,

-         припремање предлога дневног реда и одлука за седницу Скупштине,

-         формирање помоћних радних тела и избор његових чланова (у случају формирања помоћних радних тела, измењен и допуњен Статут биће у законом прописаном року достављен надлежном државном органу),

-         пријем, суспензија и искључење чланова из Удружења,

-         избор Председника и Потпредседника Управног одбора,

-         доношење Пословника о раду и других правила и аката везана за рад Управног одбора,

-         запошљавање Извршног директора Удружења и других запослених у Удружењу,

-         доношење одлуке о промени седишта Удружења.

6.2.7   У случају да се појави питање које не спада у изричите надлежности органа Удружења предвиђене Статутом, општим актима Удружења или одлуком Скупштине, сматраће се да ће о њима Управни одбор бити надлежан да одлучује.

6.2.8   Одлуке Управног одбора су обавезујуће за све чланове Удружења које ће у случају неслагања имати право да доставе Управном одбору приговор на одлуку са образложењем таквог приговора. Приговор не задржава извршење одлуке Управног одбора. Уколико Управни одбор не уважи такав приговор, чланови незадовољни таквом одлуком се могу жалити Скупштини Удружења.

6.2.9   Управни одбор је надлежан да достави Скупштини своје мишљење о евентуалном спору који би могао постојати између чланова Удружења.

6.2.10 Чланови Управног одбора неће примати накнаду за свој рад, али је Управни одбор овлашћен да донесе одлуку о накнади разумних трошкова члановима Управног одбора на име присуствовања седницама, под условом да су такве услуге апсолутно неопходне остваривању циљева из области деловања Удружења.

6.2.11 Сваки члан Управног одбора моћи ће да изврши увид у књиге  и документацију Удружења.

6.2.12 Управни одбор може пуноважно доносити одлуке ако седници присуствује најмање већина укупног броја чланова Управног одбора.

6.2.13 Управни одбор одлучује већином гласова присутних чланова Управног одбора.

6.2.14 Осим у случају постојања потребе за одржавањем седнице, председник Управног одбора мора сазвати седницу Управног одбора на захтев најмање три члана Управног одбора, те ако то не учини у року од седам (7) дана од дана пријема таквог захтева, седницу могу сазвати сами чланови Управног одбора који су поднели захтев за сазивање седнице.

6.2.15 Уколико се Управни одбор не састане у периоду дужем од 6 (шест) месеци, сваки члан Управног одбора овлашћен је да сазове седницу Скупштине Удружења.

6.2.16 Остала питања која се тичу рада Управног одбора Удружења а која нису регулисана овим Статутом (припремање и сазивање седница, састављање предлога дневног реда, припрема материјала, права и дужности председника Управног одбора, права и дужности председника, потпредседника и чланова Управног одбора, ток рада на седници, начин учешћа у расправи, гласање и одлучивање, хитни поступци, трајање и одржавање реда на седници, именовање и обавезе секретара Управног одбора уколико тај посао не обавља Извршни директор Удружења, записници са седница Управног одбора, овлашћења другим лицима за присуство и гласање у случају спречености) регулисаће се посебним Пословником о раду Управног одбора.

 

6.3      ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

 

6.3.1    За Извршног директора Удружења може бити бирана особа која поред општих услова поседује високу стручну спрему и најмање три (3) године радног искуства.

6.3.2    Извршног директора Удружења запошљава Управни одбор Удружења.

6.3.3    Послови које ће обављати Извршни директор су:

 - организација и дневно вођење послова Удружења,

      - старање о томе да се сва преписка Удружења како са члановима тако и са трећим лицима води на уредан и ажуран начин,

      - организација и вођење евиденције о састанцима Управног одбора као и документационе архиве Удружења,

      - организација и вођење благајничких послова, у складу са одлукама Управног одбора,

      - старање о законитости рада Удружења у погледу послова које обавља,

      - припрема периодичних тромесечних извештаја о раду Удружења и његово подношење Управном одбору,

      - обезбеђивање благовремене и уредне припреме материјала за седнице органа Удружења,

      - радно ангажовање лица за потребе Удружења, у мери у којој је то неопходно за испуњење циљева и задатака Удружења постављених овим Статутом и одлукама Управног одбора,

 - утврђивање листе предложених кандидата за чланове Управног одбора,

 - предлагање могућих пројеката за реализацију циљева и задатака Удружења,

 - обављање и других послова утврђених одлукама Управног одбора.

6.3.5    Извршни директор има обавезу да одржава и ажурира регистар чланова Удружења који ће укључити пун назив и седиште чланова, делатност, лице овлашћено за заступање, начин контакта, датум пријема у чланство Удружења, као и друге податке. Регистар чланова ће бити објављен и редовно ажуриран на Интернет адреси Удружења која ће бити оформљена у најкраћем могућем року по формалном оснивању Удружења.

6.3.6    У случају да Извршни директор у периоду дужем од месец дана није у стању  из било ког разлога да извршава своје обавезе, Управни одбор ће у најкраћем могућем року запослити заменика Извршног директора који ће обављати послове до повратка на рад Извршног директора. Чланови Удружења се обавезно од стране Председника Управног одбора одмах обавештавају о оваквој одлуци Управног одбора.

 

7.       ЗАСТУПАЊЕ УДРУЖЕЊА

 

7.1       Удружење заступа и представља Председник Управног одбора, а у његовом/њеном одсуству Потпредседник Управног одбора Удружења.  Председник Управног одбора, односно Потпредседник Управног одбора су истовремено и Председник односно Потпредседник Удружења. За располагање имовином Удружења Председник и Потпредседник ће имати право да своја овлашћења пренесу писаним путем само другим члановима Управног одбора.

7.2       Удружење заступа и потписује документа удружења и Извршни директор у границама пуномоћја добијеног од стране Председника и Потпредседника Удружења, а у обиму потребном ради извршавања обавеза предвиђених Статутом и писаних инструкција примљених од стране Управног одбора, без права да своја овлашћења пренесе другом лицу.

7.3       За закључивање уговора у својству заступника Удружења чија је вредност већа од 100.000,00 динара, Председник или Потпредседник Удружења ће бити дужни да прибаве претходну одлуку Управног одбора Удружења. Вредност наведена у овом члану може бити промењена одлуком Скупштине.                

7.4       Поред Председника и Потпредседника Удружења, Удружење може имати једно или више лица овлашћених за заступање, изабраних односно именованих од стране Скупштине Удружења на начин одређен Статутом. Тако именован заступник Удружења дужан је да се придржава овлашћења одређених Статутом и одлуком органа Удружења.

 

8.      ИМОВИНА УДРУЖЕЊА

 

8.1   Имовину Удружења чине новац, ствари и права.

8.2   За остваривање циљева из своје области деловања Удружење ће обезбеђивати средства из следећих извора:

-       чланарине,

-       поклони и завештања правних и физичких лица,

-       конкурисањем пројеката код надлежних органа,

-       спонзорство

-       други извори у складу са законом.

8.3   Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике едукације из области деловања Удружења, као и од издавања и продаје књига и других стручних публикација из области деловања Удружења.

8.4   За преузете обавезе у правном промету, Удружење одговара својом имовином.

8.5   Имовина и средства Удружења користиће се искључиво за остваривање и промоцију циљева Удружења и обављања активности предвиђених Статутом и одлукама органа Удружења. Без посебне одлуке Управног одбора неће бити могућа био каква исплата или располагање имовином Удружења у корист неког од чланова Удружења или њених органа.

8.6   Свака финансијска контрибуција Удружењу биће уплаћивана на рачун Удружења који ће бити отворен код банке по одлуци Управног одбора.

8.7.  Годишња чланарина утврђена одлуком Скупштине за одређену буџетску годину, фактурисаће се члановима Удружења и биће платива Удружењу у року од једног (1) месеца од дана пријема фактуре. У случају неплаћања чланарине, члану ће се доставити обавештење од стране Извршног директора Удружења, те ако члан у наредном року од петнаест (15) дана од дана пријема таквог обавештења не плати чланарину, биће одстрањен из регистра чланова Удружења и неће бити контактиран у сврхе обављања активности Удружења, осим у случају постојања околности које оправдавају закашњење у исплати чланарине, које је Управни одбор претходно утврдио. Одстрањени члан се може поново унети у регистар Удружења одлуком Управног одбора, по плаћању заосталих износа чланарине.

8.8   Чланови Удружења ће бити обавезни да без одлагања известе Извршног директора Удружења о променама података наведених у обрасцу захтева за чланство у Удружењу.

8.9   Нови чланови плаћају пун износ чланарине за текућугодину. Чланство постаје ефективно једино по уплати чланарине, и траје годину дана од дана уплате.

8.10 Буџетска година ће одговарати календарској години. Годишњи финансијски извештај ће укључити детаљан преглед свих прихода и расхода Удружења.

8.11 У случају да Удружење нема средства неопходна за остваривање својих активности, Управни одбор је обавезан да утврди разлоге настанка такве ситуације и да о њима обавести све чланове Удружења, заједно са предлогом за решавање таквих проблема.

 

9.      ПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ КОЈОМ СЕ СТИЧЕ ДОБИТ

 

9.1   Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност издавања књига под шифром 58.11 Уредбе о класификацији делатности што обухвата издавање књига у штампаном или електронском облику, у аудио запису или на интернету, издавање брошура, проспеката, летака, и  осталих стручних публикација из области деловања Удружења.

9.2   Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

9.3.  Поред обављања делатности из тачке 9.1, Удружење ће прибављати средства обављајући и следеће привредне делатности:

-     82.30 Организовање састанака и сајмова - у оквиру које ће нарочито организовати стручне конгресе, конференције и састанаке;

-     85.59  Остало образовање - у оквиру које ће нарочито организовати тренинге, семинаре и друге стручне едукације;

-     74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности - у оквиру које ће нарочито организовати одржавање Националне ПРО листе Удружења и давање осталих стручних савета.

9.4   Добит остварена на начин из тачке 9.1 и тачке 9.3 овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

 

10.   ПРЕСТАНАК  УДРУЖЕЊА

 

10.1  Ако у периоду дужем од једне (1) године не буду постојали услови за остваривање области деловања и спровођење активности Удружења предвиђене овим Статутом, Скупштина Удружења донеће одлуку о престанку Удружења, а његова имовина ће се, након намиривања свих обавеза Удружења, расподелити другој организацији која има циљеве исте или сличне Удружењу, о чему ће одлуку донети Скупштина на предлог Управног одбора.

 

11.    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

11.1  Оснивачима Удружења ће се сматрати лица чија су имена наведена у “Одлуци о оснивању” Удружења од 27. фебруара 2009. године.

11.2  Члановима Удружења ће се сматрати лица која приступе Удружењу на начин предвиђен одредбама овог Статута.

11.3  Предлози за измену овог Статута се подносе Управном одбору и сматраће се правно релевантним уколико су дати од стране већине укупног броја чланова Управног одбора или од стране најмање једне четвртине укупног броја чланова Удружења.

11.4  Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине, чиме престаје важење Статута донетог 29.03.2010. године, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног државног органа.

11.5  Овај Статут потписан је од стране Председавајућег оснивачке Скупштине Удружења у пет (5) примерака за потребе регистрације код државних органа, отварања рачуна и за потребе Удружења.

 

У Београду, 20.09.2017. године.                                                    

Пошаљи пријатељу

progress ajax_processing_msg